Talijanistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Talijanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije talijanskog jezika i književnosti
magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Talijanistika, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij talijanistike na Filozofskom fakultetu ili nekom drugom srodnom ili istovjetnom visokom učilištu.
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija, studenti stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij lingvistike, poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike te poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, ako polože prijamni ispit i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar edukacije talijanskoga jezika i književnosti te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u školstvu, tj. zapošljavaju se kao nastavnici talijanskog jezika u srednjim i osnovnim školama, kao lektori hrvatskog jezika na talijanskim sveučilištima, ali i na stručnim poslovima u izdavaštvu, prevoditeljstvu, komunikacijskim djelatnostima, medijima te u javnim, kulturnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.
Zahtjevi i rezultati
Studijski program temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja koje studij obuhvaća, na stalnoj povezanosti sa svjetskim kretanjima, kao i na iskustvima Odsjeka za talijanistiku. Studenti koji su završili diplomski studij Talijanistike usvojili su osnove struke u području talijanistike, posebno, u širem jezikoslovnom, književnoznanstvenom te kulturološkom polju. Nakon četiri semestra (najmanje 120 ECTS bodova, najviše 140 u oba dvopredmetna studija, dakle najmanje 61, najviše 70 na talijanistici) studenti će ovladati, ne samo temeljnim disciplinama struke, nego će usvojiti i praktična znanja i vještine iz tog područja. Studenti su dužni položiti sve ispite (obuhvaća 10 kolegija iz talijanistike uključujući i 3 kolegija iz Metodike nastave talijanskog koji uključuju i obaveznih 30 sati metodičke prakse), napisati samostalne seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane diplomskog rada iz područja talijanske književnosti i kulture, talijanskog jezikoslovlja i kulture ili metodike talijanskog jezika, preporučene dužine 40 kartica. Ispunjavanjem svih programskih obveza i stjecanjem propisanog broja ECTS bodova na dvopredmentnom diplomskom studiju talijanistike, nastavničkom smjeru, student stječe potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, tj. pedagošku kompetenciju, a time i akademski naziv „magistar edukacije talijanskoga jezika i književnosti“.

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 6. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 7. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 8. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 9. samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu talijanskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 10. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 11. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila
 12. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja talijanskog kao stranoga jezika
 13. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 14. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 15. primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja talijanskoga jezika
 16. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 17. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 18. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 19. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 20. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci u skladu s potrebama učenika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219 5 30/15/0
Semantika talijanskog jezika 118221 5 30/15/0
Tvorba riječi 118225 5 30/15/0
Varijeteti talijanskog jezika 118226 5 30/15/0
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
5. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Proces usvajanja drugog jezika 125319 5 15/15/0
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227 5 15/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Studentska praksa 1 124522 5 0/30/30
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 124524 4 0/0/60
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590 5 30/15/0
Mafija na filmu 118220 5 45/15/0
Niccolo Machiavelli 171582 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929 5 30/15/0
Talijanski stih u prijevodu 125591 3 0/30/30
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590 5 30/15/0
Mafija na filmu 118220 5 45/15/0
Niccolo Machiavelli 171582 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929 5 30/15/0
Talijanski stih u prijevodu 125591 3 0/30/30
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
5. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Glotodidaktika 125577 5 15/15/0
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579 5 15/15/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 117866 4 0/0/60
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219 5 30/15/0
Semantika talijanskog jezika 118221 5 30/15/0
Tvorba riječi 118225 5 30/15/0
Varijeteti talijanskog jezika 118226 5 30/15/0
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
5. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Proces usvajanja drugog jezika 125319 5 15/15/0
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227 5 15/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Studentska praksa 2 128372 5 0/0/30
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 124523 4 0/0/60
2. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590 5 30/15/0
Mafija na filmu 118220 5 45/15/0
Niccolo Machiavelli 171582 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929 5 30/15/0
Talijanski stih u prijevodu 125591 3 0/30/30
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590 5 30/15/0
Mafija na filmu 118220 5 45/15/0
Niccolo Machiavelli 171582 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929 5 30/15/0
Talijanski stih u prijevodu 125591 3 0/30/30
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
6. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Glotodidaktika 125577 5 15/15/0
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579 5 15/15/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0