Indologija

Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar indologije
magistra indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Indologija 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra indologije te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Nakon završetka, osposobljeni su za rad u knjižnicama, institutima, institucijama kulture, poduzećima i tvrtkama koje posluju s Indijom, u diplomaciji i javnim službama, veleposlanstava i predstavničkim tijelima, u medijima, izdavačkim kućama i sličnim organizacijama. Oni su jednako kvalificirani za nastavak studija na doktorskoj razini, poslijediplomskim studijima, te za angažman u indološkim istraživanjima.
Zahtjevi i rezultati
diplomski studij je zamišljen kao druga razina u petogodišnjem studiju. Program predviđa studij indologije kao jedan od studija u dvopredmetnoj kombinaciji. Nastava se odvija na hrvatskom jeziku i na indijskim jezicima koji se uče tijekom studijskog programa (Hindski, sanskrt, i sl.). U slučajevima kada je to poželjno (u odnosu na učenika ili nastavnika gosta) jezik poduke može biti engleski ili neki od drugih stranih, svjetskih jezika (francuski, njemački). Tijekom dva semestra diplomskog studija (nakon prikupljanja najmanje 25 ECTS bodova na indologiji), odnosno u deset semestara studija (minimalno 125 ECTS bodova indologiji), od studenta se očekuje da će svladati osnovne aspekte discipline, kako bi se mogli pročitati na sanskrtu, a vješto govore na hindskom, da imaju široko znanje o indijskoj kulturi, povijesti i sadašnjosti, kao i osnove metodologije istraživanja. Nakon završetka, osposobljeni su za rad u knjižnicama, institutima, institucijama kulture, poduzećima i tvrtkama koje posluju s Indijom, u diplomaciji i javnim službama, veleposlanstava i predstavničkim tijelima, u medijima, izdavačkim kućama i sličnim organizacijama. Oni su jednako kvalificirani za nastavak studija na doktorskoj razini, poslijediplomskim studijima, te za angažman u indološkim istraživanjima. Završetkom diplomskog studija, stječe se akademski naslov magistar/magistra indologije.

 1. analizirati i uspoređivati brahmanističke (hinduističke), buddhističke i đinističke tekstove: usporediti učenja pojedinih škola, protumačiti tekstovne probleme iz kanonskih korpusa i stručnih filozofskih djela
 2. na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz nekoga od indoloških područja te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke
 3. odgovorno i samostalno iznositi sadržaje iz struke koji sadrže visoke etičke vrijednosti iz indijske kulture i baštine
 4. opisati, kategorizirati i vrjednovati teorije o nastanku, povijesti, mijenama i razvoju velikih književnih korpusa: vedskoga, epskoga, tantričkih, klasičnih književnih rodova i vrsta, kao i buddhističkih, đinističkih ili sikkhskoga
 5. analizirati i komentirati povijest, škole, nauke i kanonske korpuse filozofskih škola
 6. izabrati i upotrijebiti elektroničke resurse u vidu korištenja indoloških mrežnih resursa kao što su elektroničke baza podataka, baze tekstova i elektroničke bibliografije
 7. kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u novoindijskim književnostima u društveno-povijesnome kontekstu
 8. svojim riječima objasniti i analizirati fonološke, morfološke i sintaktičke osobitosti novoindoarijskih jezika, posebice modernoga hindskoga i starijih hindskih književnih dijalekata, gdjekada i romskoga jezika, kao i njihov postanak
 9. objasniti i analizirati specifične fonološke i morfološke promjene u razvoju indoeuropskoga jezika u indoiranski i naposlijetku u staroindoarijski
 10. objasniti metodologiju struke, te klasificirati i definirati njena posebna područja
 11. prepoznati, klasificirati i istraživati različite grane indijske stručne književnosti
 12. prepoznati i svojim riječima objasniti osobine različitih razdoblja indijskih likovnih umjetnosti (arhitekture, skulpture i slikarstva), primjeniti prije stečena znanja o jezicima (nazivlju), kulturi, religijama i književnosti na prepoznavanje ikonografskih sustava u indijskim likovnim umjetnostima
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za samostalni ili formalni nastavak obrazovanja u tijeku cjeloživotnoga obrazovanja
 14. pred stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke i argumente o stručnim i znanstvenim pitanjima te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 15. sažeti i prezentirati osnovne značajke kulturne povijesti indijskoga potkontinenta i povezati ih s pojavama poput multilingvalnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti u suvremenoj indijskoj kulturi i književnostima
 16. svojim riječima objasniti i analizirati jezikoslovne značajke i ustroj staroindoarijskoga i srednjoindoarijskih jezika sa stajališta tradicionalnoga indijskoga i zapadnoga tradicionalnoga i modernoga jezikoslovlja iz sinkronijske, povijesne i poredbene perspektive
 17. upotrijebiti filološke metode te elektronička i tradicionalna pomagala istraživanja teksta, prepoznati i istražiti aktualne probleme pri analizi i tumačenju tekstova

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 1 117574 2 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (11067)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhizam 1 126265 3 30/0/0
Indijska umjetnost i ikonografija 1 161555 3 30/0/0
Indijske religije 1 126267 3 30/0/0
Indoiranistika i indoeuropeistika 1 131790 3 30/0/0
Novoindijsko jezikoslovlje 1 126264 3 30/0/0
Poredbena filozofija i stručna književnost 1 131792 3 30/0/0
Stara indijska književnost 1 131794 3 30/0/0
Staroindijsko jezikoslovlje 1 131796 3 30/0/0
Urdski seminar 1 118050 2 0/30/0
Vede, epovi i tantre 1 126268 3 30/0/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10669)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhizam 1 126265 3 30/0/0
Indijska umjetnost 1 36659 2 30/0/0
Indijska umjetnost i ikonografija 1 161555 3 30/0/0
Indijske religije 1 126267 3 30/0/0
Indoiranistika i indoeuropeistika 1 131790 3 30/0/0
Novoindijsko jezikoslovlje 1 126264 3 30/0/0
Poredbena filozofija i stručna književnost 1 131792 3 30/0/0
Stara indijska književnost 1 131794 3 30/0/0
Staroindijsko jezikoslovlje 1 131796 3 30/0/0
Urdski seminar 1 118050 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 1 99954 3 15/0/15
Vede, epovi i tantre 1 126268 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Indologije 124581 15 0/0/0
Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2 124329 2 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 3 ECTS boda (11831)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhizam 2 126378 3 30/0/0
Indijska umjetnost i ikonografija 2 131789 3 30/0/0
Indijske religije 2 126384 3 30/0/0
Indoiranistika i indoeuropeistika 2 131791 3 30/0/0
Novoindijsko jezikoslovlje 2 126377 3 30/0/0
Poredbena filozofija i stručna književnost 2 131793 3 30/0/0
Stara indijska književnost 2 131795 3 30/0/0
Staroindijsko jezikoslovlje 2 131797 3 30/0/0
Vede, epovi i tantre 2 126386 3 30/0/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11832)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhizam 2 126378 3 30/0/0
Indijska umjetnost 2 36664 2 30/0/0
Indijska umjetnost i ikonografija 2 131789 3 30/0/0
Indijske religije 2 126384 3 30/0/0
Indoiranistika i indoeuropeistika 2 131791 3 30/0/0
Novoindijsko jezikoslovlje 2 126377 3 30/0/0
Poredbena filozofija i stručna književnost 2 131793 3 30/0/0
Stara indijska književnost 2 131795 3 30/0/0
Staroindijsko jezikoslovlje 2 131797 3 30/0/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 2 99955 3 15/0/15
Vede, epovi i tantre 2 126386 3 30/0/0