Filozofija, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Filozofija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije filozofije
magistra edukacije filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Filozofije, nastavnički smjer 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Prvostupnici mogu nastaviti diplomski studij, a nakon završenog diplomskog studija mogu – ukoliko su bili iznimno uspješni (najmanje vrlo dobar prosjek ocjena iz stručnih predmeta) ili su postigli zapažene rezultate u stručnom i znanstvenom radu (objavljeni radovi u relevantnim publikacijama) - upisati poslijediplomski doktorski studij filozofije.
Profesionalni status
Osposobljenost za nastavni i odgojni rad na područjima teorijske i praktičke filozofije i svih relevantnih filozofskih koncepcija u njihovoj tradicionalnoj, klasičnoj i suvremenoj interpretaciji; za argumentirano mišljenje i suočavanje s bitnim problemima suvremenog svijeta; za orijentiranje u socijalnim, političkim, kulturnim, znanstveno-tehničkim i medijskim stvarnostima kao i njihovim teorijskim i ideološkim aspektima. Također, studenti/-tice mogu nastaviti studij na srodnim poslijediplomskim studijima. Diplomski studij filozofije nastavnog smjera daje stručne kompetencije za zvanja profesora filozofije, logike i etike, ali osposobljava za savjetnički rad u kulturi, znanosti, medijima, državnoj upravi, gospodarstvu, a također i u prevodilaštvu i bibliotekarstvu.
Zahtjevi i rezultati
U dvopredmetnom nastavnom studiju filozofije peta godina studija (diplomski studij) određena je stjecanjem nastavničke kompetencije. Stjecanje nastavničke kompetencije provodi se posredstvom obaveznih kolegija (predavanja, seminara i vježbi) iz tzv. metodičkog modula, iz nastavne prakse te iz zajedničkih osnova pedagoško-didaktičkih kolegija. Studenti/studentice obavezno upisuju i tzv. diplomski modul u kojem izrađuju završni magistarski rad, neovisno o drugoj studijskoj grupi. Moguća je izrada zajedničkog završnog rada ukoliko je on tematski relevantan za obje studijske grupe. U tu svrhu, u dvopredmetnom nastavnom studiju filozofije preporučuje se da izabrana tema magistarskog rada omogućuje povezivanje s drugim predmetom studija ili da može biti tematski i izvedbeno koncipirana kao nadogradja uz studentske obaveze iz metodike i prakse (primjerice, ogledno predavanje može sadržajno i metodološki poslužiti kao tema diplomskoga rada). Opseg diplomskog rada ne treba premašiti 30 kartica. Tjedno opterećenje ne smije premašiti 20 sati.

 1. analizirati i povezati obrazovne teorije i prakse
 2. analitički i kritički pristupiti problemima iz nastavne prakse (logike, filozofije i etike)
 3. definirati i opisati osnovne didaktičke pojmove, objasniti didaktičke modele i primijeniti ih u praksi
 4. identificirati specifičnosti nastavnog procesa filozofije, logike i etike unutar nacionalnih obrazovnih strategija
 5. integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
 6. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 7. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 8. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 9. opisati i usporediti različite vrijednosne odrednice obrazovnih sustava
 10. opisati temeljne metodičke aspekte izvođenja nastave filozofije, logike i etike
 11. planirati i voditi nastavni proces vezan uz nastavu filozofije, logike i etike
 12. preispitati vlastitu nastavnu komunikaciju te na temelju samovrednovanja biti otvoren za cjeloživotno učenje
 13. samovrednovati vlastiti rad u nastavnome procesu
 14. opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju
 15. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentorske konzultacije I 125875 1 0/0/15
Metodika nastave filozofije 117497 4 30/0/0
Nastavna praksa filozofije I 117498 3 0/0/30
Seminar iz metodike nastave filozofije I 117499 3 0/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika - seminar: Biocentrizam u etici 170890 3 0/30/0
Etika - seminar: Religija i/ili ateizam 170891 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Igra 170892 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera 170893 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Spinozina filozofija politike 117968 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Hegelova filozofija povijesti 117969 3 0/30/0
Filozofija religije 51279 4 30/0/0
Filozofija religije - seminar: Filozofija religije Martina Luthera 170895 3 0/30/0
Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda 117974 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija Oktobarske revolucije 170894 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Heidegger, K stvari mišljenja 170898 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije 170897 3 0/30/0
Proseminar: Filozofija, spekulacija i kritika 125572 3 0/30/0
Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza 170896 3 0/30/0
Teorija spoznaje-seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije 102204 3 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Filozofije 127547 5 0/0/0
Filozofija odgoja 59513 4 30/0/0
Mentorske konzultacije II 125876 1 0/0/15
Nastavna praksa filozofije II 124274 3 0/0/30
Seminar iz metodike nastave filozofije II 124358 3 0/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost 170900 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest 86784 3 0/30/0
Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije 170902 3 0/30/0
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529 3 0/30/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Klasični njemački idealizam 51260 4 30/0/0
Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Teorija kvantifikacije 170904 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 148118 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Smrt 117977 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist 170903 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije 170897 3 0/30/0
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899 3 0/30/0
Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike 170905 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji 131785 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984 3 0/30/0
Utilitarizam - seminar 97163 3 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0