Filozofija, smjer Znanstveni

Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Filozofija, znanstveni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa stječu se uvjeti za upis na doktorski studij filozofije ili na srodne poslijediplomske studije, ako su zadovoljeni svi uvjeti koje određuju nositelji tih studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademski naziv magistar filozofije (mag. phil.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao. Diplomski studij filozofije znanstvenoga smjera osposobljava za savjetnički rad u kulturi, znanosti, medijima, državnoj upravi, gospodarstvu, a također i u prevodilaštvu; njime se osobito stječe kvalifikacija za nastavak poslijediplomskoga doktorskoga studija i početak znanstvene karijere na visokoškolskim ustanovama i znanstveno-istraživačkim institutima.
Zahtjevi i rezultati
Znanstveni smjer diplomskoga studija filozofije jedan je od dvaju smjerova toga studija. Diplomska godina studija (V. godina studija, tj. deveti i deseti semestar) uključuje uobičajene oblike nastave (predavanja, seminare), a osobito individualni mentorski rad u sklopu tematskih i metodoloških priprema za pisanje magistarskoga rada. Modul kolegija sastavljen je od izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za filozofu ili drugih odsjekâ u aktualnoj godini u kojoj studenti upisuju diplomski studij. Osim slušanja izbornih kolegija studenti se opredjeljuju za temu i biraju mentora ili mentoricu svojega magistarskoga rada; u tu svrhu pohađaju redovne konzultacije tijekom 1. semestra diplomskoga studija s izvještajima o istraživanju temeljne literature. Sinopsis diplomskoga rada predaju najkasnije do početka 2. semestra. Pri tome u dogovoru s mentorom ili mentoricom upisuju izborne kolegije u skladu s tematikom svojega završnoga rada. Tjedno opterećenje nastave i konzultacije ne smije premašiti 20 sati. Studenti stječu bodove u kolegijima sukladno deklaraciji u silabima. Za mentorske konzultacije, pripremu i prijavu teme istraživanja stječu 6 ECTS. Studijem su studenti usvojili osnovne stručne kompetencije u filozofiji s osobitim obzirom na idejno-povijesna i suvremena znanja iz filozofskih disciplina i područja, uključujući i različita razdoblja u povijesti zapadnih (klasičnih, modernih i suvremenih) te izvaneuropskih tradicija (posebno indijskih filozofija): etike, filozofije znanosti i drugih racionalnih diskursâ, odnosa filozofije i religije, filozofskih teorija umjetnosti, odnosa komunikacije i medija, kritike ideologija, bioetike, filozofije jezika, filozofije kulture, filozofije povijesti, filozofije prirode, filozofije roda, indijske filozofije, klasičnoga njemačkoga idealizma, marksističke filozofije, metodologije znanstvenoga rada, metafizike, suvremene estetike.

 1. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 2. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 3. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 4. povezati znanstvena objašnjenja, zakone i teorije s epistemologijskim modelima
 5. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 6. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 7. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 8. objasniti različite postupke filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja
 9. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode
 10. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 11. primijeniti logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 12. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 13. kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu
 14. primijeniti metodologiju znanstvenog rada u području filozofije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentorske konzultacije I 125880 2 0/0/15
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika - seminar: Biocentrizam u etici 170890 3 0/30/0
Etika - seminar: Religija i/ili ateizam 170891 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Igra 170892 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera 170893 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Spinozina filozofija politike 117968 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Hegelova filozofija povijesti 117969 3 0/30/0
Filozofija religije 51279 4 30/0/0
Filozofija religije - seminar: Filozofija religije Martina Luthera 170895 3 0/30/0
Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda 117974 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija Oktobarske revolucije 170894 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Heidegger, K stvari mišljenja 170898 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije 170897 3 0/30/0
Proseminar: Filozofija, spekulacija i kritika 125572 3 0/30/0
Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza 170896 3 0/30/0
Teorija spoznaje-seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije 102204 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Filozofije 127548 10 0/0/0
Mentorske konzultacije II 125878 3 0/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost 170900 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest 86784 3 0/30/0
Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije 170902 3 0/30/0
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529 3 0/30/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Klasični njemački idealizam 51260 4 30/0/0
Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Teorija kvantifikacije 170904 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 148118 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Smrt 117977 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist 170903 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije 170897 3 0/30/0
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899 3 0/30/0
Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike 170905 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji 131785 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984 3 0/30/0
Utilitarizam - seminar 97163 3 0/30/0