Grčki jezik i književnost, smjer Istraživački

Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Grčki jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar grčkog jezika i književnosti
magistra grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Grčki jezik i književnost izdalo je 16. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Bilo koji odgovarajući doktorski studij (npr. književnost, povijest). Uvjete za upis na druge diplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom Magister / magistra grčkog jezika i književnosti (Mag. Philol. Graec.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Oni su kvalificirani za rad u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama, te u medijima, državnoj upravi, turizmu.
Zahtjevi i rezultati
Studenti stječu dodatni uvid u grčku jezičnu i književnu povijest, upoznaju se s temeljnim metodama samostalnoga filološkoga istraživanja, osobito kad je riječ o čitanju rukopisa i njihovu kritičkom priređivanju. Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom Magister / magistra grčkog jezika i književnosti (Mag. Philol. Graec.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Oni su kvalificirani za rad u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama, te u medijima, državnoj upravi, turizmu.

 1. analizirati širok spektar neknjiževnih starogrčkih izvora, uključujući arheološke i epigrafske
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. prepoznati i protumačiti elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 4. prepoznati i protumačiti prežitke grčkog jezičnog, književnog i materijalnog naslijeđa u hrvatskom jeziku, književnoj predaji i širem kulturnom kontekstu
 5. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti i upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 6. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 7. opisati i obrazložiti dijakronijski razvoj grčkog jezika s glavnim fonološkim, morfološkim i sintaktičkim promjenama od najstarijih tekstova do danas
 8. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkoj Grčkoj
 9. ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti te primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju u analizi i tumačenju grčkih književnih djela
 10. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 11. uočiti, objasniti i usporediti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove pisane na drugim dijalektima
 12. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 13. samostalno upotrijebiti temeljne metode filološkoga istraživanja u obradi teksta na starogrčkom jeziku
 14. na temelju dobroga vladanja i grčkim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod grčkoga teksta na hrvatski
 15. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog starogrčkog teksta

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10666)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kolegij iz grčke književnosti 118030 6 15/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10667)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija festivala 117951 5 30/30/0
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930 3 30/0/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine 131564 5 30/30/0
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453 5 30/0/0
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264 2 30/0/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219 5 30/15/0
Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse 117957 5 30/30/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15/15/0
Kulturna povijest 117688 5 15/15/0
Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika 146659 3 0/30/0
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740 5 15/15/15
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15/15/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634 2 0/30/0
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124 4 30/15/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rimska klasična arheologija 117483 5 30/0/0
Rimska provincijalna keramika 117484 3 30/0/0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30/0/0
Sociologija kulture 118210 6 30/30/0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30/0/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Uvod u filozofiju I - opći 78517 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti 124318 15 0/0/0