Latinski jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije latinskog jezika i književnosti
magistra edukacije latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Latinski jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Bilo koji odgovarajući doktorski studij (npr. književnost, povijest).
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom Magister / magistra edukacije latinskog jezika i književnosti (Mag. Philol. Lat.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Oni su kvalificirani za rad u osnovnim i srednjim školama, potom u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama; napokon, u medijima, državnoj upravi, turizmu.
Zahtjevi i rezultati
Studenti usvajaju temelje didaktike i metodike nastave latinskog jezika; osvješćuju vlastite pedagoške sklonosti i temperament; prepoznaju izazov prenošenja studijem stečenih znanja i svladavaju problem preoblikovanja filoloških spoznaja u školsko gradivo.

 1. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 2. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima, posebno primijenjeno na nastavu latinskoga jezika
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. u nastavnom procesu opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, uspoređujući ih i povezujući s hrvatskim jezičnim sustavom
 5. voditi učenike do oblikovanja jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda latinskog teksta na hrvatski
 6. izraditi stručan rad s temom iz latinskog jezika ili književnosti, s posebnim osvrtom na mogućnost posredovanja odabrane teme u nastavi
 7. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 8. u nastavnom procesu objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, te navesti njezine najvažnije predstavnike i djela
 9. prilikom analize odabranih latinskih tekstova zajedno s učenicima izdvojiti, definirati i protumačiti stilska obilježja i njihovu funkciju u cjelini teksta
 10. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 11. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te učenike upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 12. u nastavi objasniti i upozoriti na fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 13. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti i njihovu povezanost s kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 14. u nastavnom procesu ukazati na utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza
 15. u radu s učenicima primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave klasičnih jezika 117569 8 45/0/15
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12633)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12633)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Hrvatska novolatinska književnost 81421 6 15/30/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (11851)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe) 140288 3 15/0/0
Hrvatska novolatinska književnost 81421 6 15/30/0