Ruski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Ruski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar rusistike
magistra rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Ruski jezik i književnost, prevoditeljski smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistar ruskoga jezika i književnosti prevodilačkoga smjera stječe uvjete za upis na Doktorski studij lingvistike, književnosti i izvedbenih umjetnosti te filma i kulture, uz ispunjenje obaveza koje je propisao Filozofski fakultet, odnosno druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je služiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar filologije / sveučilišna magistra rusistike (mag. philol. rus.) te obavljati stručni posao prevoditelja ruskoga jezika i književnosti. Nositelj je, također, kompetentan raditi u izdavaštvu, kulturnim ustanovama, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij ruskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, obuhvaća nastavne kolegije vezane uz različite sfere prevođenja, općejezične (usvajanje više razine jezične kompetencije, primijenjenu stilistiku i frazeologiju), kulturološke, književne te vezane uz turizam i gospodarstvo općenito. Usavršavanje prevođenja na studiju jest dvosmjerno, s ruskoga na hrvatski te hrvatskoga na ruski jezik, u pisanome i u govornome obliku, na različitim jezičnim razinama. Navedeni se studij nadovezuje na usvojena znanja Preddiplomskoga studija ruskoga jezika i književnosti, koja se dalje detaljno razrađuju s ciljem osposobljavanja studenta da znanje ruskoga jezika i književnosti stručno primijeni u prevođenju ruskoga jezika na hrvatski jezik, kako u govoru, tako i na pismu. Studentu je omogućeno proširiti opća znanja izbornim kolegijima iz ponude Filozofskoga fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova. Kompetencija je izražena ECTS bodovima, najmanje 30 bodova (15 + 15). Studenti su obavezni položiti sve ispite te ispuniti obaveze propisane studijskim programom Diplomskoga dvopredmetnog studija ruskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Studij završava pisanjem diplomskoga rada te obrane pred povjerenstvom. Pisani rad obuhvaća najmanje trideset stranica, a piše se prema teorijskim i metodološkim zahtjevima koje je propisalo Vijeće Filozofskoga fakulteta. Obranom pred povjerenstvom te pozitivnom ocjenom, student stječe službeni naziv sveučilišni magistar / magistra ruskoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistar / magistra ruskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, kompetentan je prenositi znanja stečena na Preddiplomskome i Diplomskome studiju ruskoga jezika i književnosti, primjenjivati ista znanja u prevodilaštvu na polju književnosti, medijâ, turizma te gospodarstva općenito. Jezična kompetentnost kvalifikanta obuhvaća poznavanje pravopisa, pravogovora, norme, standardnoga jez

 1. formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja
 2. kritički vrednovati prozne i stihovane književne prijevode
 3. prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije prevođenja
 4. primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 5. riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik
 6. kritički vrednovati prijevod stručnih tekstova s ruskoga na hrvatski i s hrvatskoga na ruski jezik
 7. procijeniti i odabrati potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
 8. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih vrsta stručnih tekstova
 9. objasniti osnovne teorijske aspekte znanosti o prevođenju
 10. samostalno prevoditi izabrane književne tekstove iz ruske književnosti 19., 20. i 21. stoljeća
 11. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih stilova i žanrova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 12. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 13. usporediti doslovno i slobodno književno-umjetničko prevođenje s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode
 14. uspješno komunicirati s naručiteljem prijevoda

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe 1 117765 5 15/0/45
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati najmanje 7 ECTS bodova (10711)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevođenje poezije 118197 3 30/15/0
Prevođenje proze 118198 3 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 124485 15 0/0/0
Prijevodne vježbe 2 124484 4 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati najmanje 7 ECTS bodova (10711)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Frazeologija ruskog jezika 52232 4 30/30/0
Stilistika 52231 4 30/30/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0