Ukrajinski jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije ukrajinistike
magistra edukacije ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Ukrajinski jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistar ukrajinskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera stječe uvjete za upis na Doktorski studij lingvistike, glotodidaktike, književnosti i izvedbenih umjetnosti te filma i kulture, uz ispunjenje obaveza koje je propisao Filozofski fakultet, odnosno druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je služiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar edukacije / sveučilišna magistra edukacije (mag. educ. philol. ukr.) te obavljati stručni posao nastavnika ukrajinskoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, predavača na višim i visokim učilištima, lektora u nastavi ukrajinskoga jezika i književnosti na domaćim i stranim sveučilištima. Nositelj je, također, kompetentan raditi u izdavaštvu, kulturnim ustanovama, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij ukrajinskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer, obuhvaća metodičke i didaktičke predmete potrebne za usvajanje nastavničke kompetencije; kolegiji omogućuju usvajanje općih postignuća metodičke i didaktičke struke te primjenjivo na ukrajinski jezik i kroz ukrajinski jezik kao medij komunikacije. Opća postignuća usvajaju se u obaveznim kolegijima pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula (Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika, Metodika nastave ukrajinskoga jezika i književnosti). Navedeni se studij nadovezuje na usvojena znanja Preddiplomskoga studija ukrajinskoga jezika i književnosti, koja se dalje detaljno razrađuju s ciljem osposobljavanja studenta da znanje ukrajinskoga jezika i književnosti stručno prenose drugima – na osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj te visokoškolskoj razini. Studentu je omogućeno proširiti opća znanja izbornim kolegijima iz ponude Filozofskoga fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova. Nastavnička kompetencija izražena je ECTS bodovima, najmanje 30 (15 + 15). Studenti su obavezni položiti sve ispite te ispuniti obaveze propisane studijskim programom Diplomskoga dvopredmetnog studija ukrajinskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer, pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Studij završava pisanjem diplomskoga rada te obrane pred povjerenstvom. Pisani rad obuhvaća najmanje trideset stranica, a piše se prema teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada u obliku koji je propisalo Vijeće Filozofskoga fakulteta. Obranom pred povjerenstvom te pozitivnom ocjenom, student stječe službeni naziv sveučilišni magistar / magistra edukacije ukrajinskoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistar / magistra edukacije ukrajinskoga jezika i književnosti kompetentan je na jezičnoj i književno-teoretskoj razini odrediti, objasniti i prenijeti znanje stečeno na Preddiplomskome i Diplomskome studiju ukrajinskoga jezika i književnosti. Znanje obuhvaća pojmove vezane uz ukrajinski jezik (pravopis,

 1. analizirati nastavne materijale u nastavi ukrajinskog kao inog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 2. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 3. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika s naglaskom na ukrajinski jezik
 4. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ukrajinskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 5. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 6. odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog obrazovanja
 7. oblikovati i prikazati znanstvene i stručne radove na ukrajinskome jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 8. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi ukrajinskog kao inog jezika
 9. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 10. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 11. objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 12. procijeniti potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
 13. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 14. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi ukrajinskog kao inog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 15. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju ukrajinskog kao inog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 16. razlikovati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ukrajinskog kao inog jezika
 17. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa

1. semestar
1. Metodički kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117770 5 30/0/0
Usvajanje stranoga jezika 117839 5 30/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12641)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12641)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0