Ukrajinski jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki

Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar ukrajinistike
magistra ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Ukrajinski jezik i književnost, prevoditeljski smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistar ukrajinskoga jezika i književnosti prevodilačkoga smjera stječe uvjete za upis na Doktorski studij lingvistike, književnosti i izvedbenih umjetnosti te filma i kulture, uz ispunjenje obaveza koje je propisao Filozofski fakultet, odnosno druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je služiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar filologije / sveučilišna magistra filologije (mag. philol. ucrain.) te obavljati stručni posao prevoditelja ukrajinskoga jezika i književnosti. Nositelj je, također, kompetentan raditi u izdavaštvu, kulturnim ustanovama, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij ukrajinskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, obuhvaća nastavne kolegije vezane uz različite sfere prevođenja, općejezične (usvajanje više razine jezične kompetencije, primijenjenu stilistiku i frazeologiju), kulturološke, književne te vezane uz turizam i gospodarstvo općenito. Usavršavanje prevođenja na studiju jest dvosmjerno, s ukrajinskoga na hrvatski te hrvatskoga na ukrajinski jezik, u pisanome i u govornome obliku, na različitim jezičnim razinama. Navedeni se studij nadovezuje na usvojena znanja Preddiplomskoga studija ukrajinskoga jezika i književnosti, koja se dalje detaljno razrađuju s ciljem osposobljavanja studenta da znanje ukrajinskoga jezika i književnosti stručno primijeni u prevođenju i prilagodbi ukrajinskoga jezika na hrvatski jezik, kako u govoru, tako i na pismu. Studentu je omogućeno proširiti opća znanja izbornim kolegijima iz ponude Filozofskoga fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova. Nastavnička kompetencija izražena je ECTS bodovima, najmanje 30 bodova (15 + 15). Studenti su obavezni položiti sve ispite te ispuniti obaveze propisane studijskim programom Diplomskoga dvopredmetnog studija ukrajinskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Studij završava pisanjem diplomsoga rada te obrane pred povjerenstvom. Pisani rad obuhvaća najmanje trideset stranica, a piše se prema teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada u obliku koji je propisalo Vijeće Filozofskoga fakulteta. Obranom pred povjerenstvom te pozitivnom ocjenom, student stječe službeni naziv sveučilišni magistar / magistra ukrajinskoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistar / magistra ukrajinskoga jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, kompetentan je prenositi znanja stečena na Preddiplomskome i Diplomskome studiju ukrajinskoga jezika i književnosti, primjenjivati ista znanja u prevodilaštvu na polju književnosti, medijâ, turizma te gospodarstva općenito. Je

 1. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 2. formalno i logički oblikovati znanstvene i stručne radove na ukrajinskom jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. objasniti teorijske i primijenjene aspekte znanosti o prevođenju
 4. analizirati relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu i kritički je prosuđivati
 5. primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima
 6. primijeniti znanje o osobitostima jezika struka pri prevođenju stručnih tekstova
 7. kritički vrednovati prijevod tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 8. koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda
 9. kritički primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 10. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 11. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih tipova tekstova i specifičnosti različitih vrsta prevođenja
 12. učinkovito komunicirati s naručiteljem prijevoda
 13. procijeniti potrebu i odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog usavršavanja
 14. usporediti kulturno-povijesne i književne procese na prostoru Ukrajine i Hrvatske
 15. prezentirati stručne sadržaje o ukrajinskom jeziku i kulturi pred stručnom javnošću i laicima
 16. surađivati sa stručnjacima iz istog područja u svrhu razvoja struke, razmjene novih spoznaja i unapređivanja vlastitog rada

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Funkcionalni stilovi i prevođenje 117835 4 15/30/0
Prevođenje književnih tekstova 117837 4 0/30/0
Teorija i praksa prevođenja 117838 5 30/0/45
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Ukrajinskog jezika i književnosti 124543 15 0/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 2 ECTS boda (12000)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ukrajinsko-hrvatske književne veze 51360 2 30/0/0