Anglistika, smjer Književno-kulturološki

Naziv
smjer Književno-kulturološki
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana