Filozofija

Naziv
Filozofija
Puni naziv
Filozofija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana