Filozofija

Naziv
Filozofija
Puni naziv
Filozofija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana