Judaistika

Naziv
Judaistika
Puni naziv
Judaistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija-tijekom studija odabrati min. 9 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (13473)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija-tijekom studija odabrati min. 9 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (13473)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija-tijekom studija odabrati min. 9 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (13473)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Judaistike 147585 15 0/0/0