Povijest umjetnosti, smjer Istraživački

Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti umjetnosti
magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana