Diplomski studij za strane studente

Naziv
Diplomski studij za strane studente
Puni naziv
Diplomski studij za strane studente
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Nastavnički modul - Izborni kolegiji (osnovna ponuda CZON-a) - za evidenciju izvođenja CZON kolegija (14946)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. Fakultetska ponuda - DIPL. FAKULTETSKA PONUDA izbornih kolegija - 1. semestar (11735)
3. Privremena grupa (12426)
4. Kolegiji za ručni upis (13565)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvokulturologija 170908 3 30/15/0
Prevodilački bugaristički seminar 60846 4 0/0/30
Slovenski jezik 5 87021 3 0/30/0
Suvremeni njemački jezik I 95350 4 0/30/60
2. semestar
1. Nastavnički modul - Izborni kolegiji (osnovna ponuda CZON-a) - za evidenciju izvođenja CZON kolegija (14946)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
2. Fakultetska ponuda - DIPL. FAKULTETSKA PONUDA izbornih kolegija - 2. semestar (12024)
3. Privremena grupa (12426)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Makedonski roman od 1991. do danas 144904 4 15/15/0
4. Kolegiji za ručni upis (13565)