Sociologija, Probni studij za testiranje

Naziv
Probni studij za testiranje
Puni naziv
Sociologija, Probni studij za testiranje
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15118)