Komparativna književnost

Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij komparativne književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na svim diplomskim studijima društveno-humanističkog područja, uz iznimku onih studija koji izričito propišu posebne uvjete za upis.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komparativne književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv. Prvostupnik/ca je stekao/la temeljnu kompetenciju iz povijesti svjetske književnosti, teorije i metodologije proučavanja književnosti, komparativne povijesti hrvatske i drugih nacionalnih književnosti, teatrologije, filmologije i niza srodnih humanističkih disciplina. Ta mu kompetencija omogućuje da obavlja manje zahtjevne poslove u području kulture i medija, te da nastavi studij svih humanističkih i društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu, Sveučilištu i drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij komparativne književnosti sastoji se od obveznih dijelova programa i izbornih kolegija na Fakultetu/Sveučilištu. Obvezni dijelovi su opća povijest književnosti, teorija i metodologija proučavanja književnosti, komparativna književnost, teatrologija i filmologija. Nastavna jedinica je jednosemestralni kolegij – tematski odnosno problemski oblikovana nastavna cjelina predavačkog i seminarskog rada, uz obvezne konzultativne, personalizirane razgovore nastavnika s manjim skupinama studenata. Studenti komparativne književnosti kao glavnog jednopredmetnog programa moraju odslušati i položiti 16 stručnih jednosemestralnih kolegija: 4 iz opće povijesti književnosti, 2 iz teorije i metodologije proučavanja književnosti, 1 poredbeno-povijesni/komparatistički, 1 iz teatrologije, 1 iz filmologije i 7 kolegija prema vlastitom izboru, s time da obvezno odslušaju i polože jednosemestralni kolegij iz estetike na Odsjeku za filozofiju te 2 ili 4 semestra (2 sata nastave tjedno) stranoga svjetskog jezika. Studenti komparativne književnosti kao jednog od dvaju glavnih studijskih programa moraju odslušati i položiti 11 stručnih jednosemestralnih kolegija: 4 iz opće povijesti književnosti, 2 iz teorije i metodologije proučavanja književnosti, 1 poredbeno-povijesni/komparatistički, 1 iz teatrologije ili 1 iz filmologije i 3 kolegija prema vlastitom izboru, te također navedene kolegije iz estetike i stranoga svjetskog jezika. Kolegiji su raspoređeni prema stupnju složenosti, od temeljnih znanja iz različitih disciplina do problemski zahtjevnijih sadržaja, a visok stupanj izbornosti studentima omogućuje da izborom pojedinih kolegija sami kreiraju svoj kurikulum unutar normi obveznih predmeta. Program obuhvaća razdoblja u povijesti svjetske i različitih nacionalnih književnosti, hrvatsku književnost u europskom kontekstu, osnovne pojmove teorije književnosti, glavne pravce u metodologiji izučavanja književnosti – od pozitivizma do poststrukturalizma, osnovne pojmove i probleme komparativnog proučavanja književnosti kao što su tematologija, književna razmjena i teorija prevođenja, te osnovna znanja iz teatrologije i filmologije.

 1. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 2. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 5. prepoznati, klasificirati, usporediti i objasniti specifičnosti i razvoj pojedinih filmskopovijesnih razdoblja i stilskih formacija te filmskih rodova, vrsta i žanrova različitih nacionalnih kinematografija
 6. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 8. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 9. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 10. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe, kategorije kazališnih organizacija, specijalizirane kazališne građevine i publike karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkoga kazališta
 11. primijeniti naučenu metodologiju i filmskoteorijsku aparaturu te temeljne spoznaje iz filmske historiografije u analizi i tumačenju filmskih djela
 12. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 13. samostalno isplanirati, provesti, napisati i prezentirati vlastito istraživanje pojedinih filmskih djela, autora, razdoblja te društveno-povijesnih procesa komparacijom različitih filmskih praksi, tradicija i kultura
 14. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 15. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 17. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 18. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1464)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1747)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo 131575 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski književni barok 125600 6 30/15/0
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici 52685 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville 170539 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Antička proza 170540 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Hispanoamerički boom 170543 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux 131557 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza 50867 6 30/15/0
Teorija književnosti: Periodizacija književnosti 170552 6 30/15/0
Teorija književnosti: Poststrukturalizam 97220 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
4. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1465)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1748)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele 170537 6 30/15/0
Komparativna književnost: Tumačenje soneta 50870 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Romantička proza 125622 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo 81442 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor 118559 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549 6 30/15/0
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura 145546 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3586)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3589)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo 131575 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski književni barok 125600 6 30/15/0
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici 52685 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville 170539 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Antička proza 170540 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Hispanoamerički boom 170543 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux 131557 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza 50867 6 30/15/0
Teorija književnosti: Periodizacija književnosti 170552 6 30/15/0
Teorija književnosti: Poststrukturalizam 97220 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3658)
3. Izborni kolegiji - odabrati 12 ECTS bodova (3659)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele 170537 6 30/15/0
Komparativna književnost: Tumačenje soneta 50870 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Romantička proza 125622 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo 81442 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor 118559 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549 6 30/15/0
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura 145546 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
5. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3592)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3638)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo 131575 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski književni barok 125600 6 30/15/0
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici 52685 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville 170539 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Antička proza 170540 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Hispanoamerički boom 170543 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux 131557 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza 50867 6 30/15/0
Teorija književnosti: Periodizacija književnosti 170552 6 30/15/0
Teorija književnosti: Poststrukturalizam 97220 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
6. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 21 ECTS bod (dva kolegija i Esej) (3934)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (4314)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Esej 56817 9 0/15/0
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele 170537 6 30/15/0
Komparativna književnost: Tumačenje soneta 50870 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Romantička proza 125622 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo 81442 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor 118559 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30/15/0
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549 6 30/15/0
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura 145546 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0