Povijest

Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij povijesti izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnici povijesti stječu pravo upisa na diplomski studij povijesti. Uvjete za upis na druge diplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Imaju temeljna znanja o povijesti i početne vještine za historiografski rad. Mogu obavljati stručne zadatke vezane uz nastavni proces u školama ili uz znanstveno istraživanje, administrativne ili praktične poslove u kulturnim, arhivskim i muzejskim ustanovama, različite zadatke u diplomaciji, javnim službama, medijima i turizmu. Općenito, mogu raditi na poslovima koji zahtijevaju široku opću kulturu, razumijevanje složenosti društvenih odnosa, sposobnost prikupljanja, razvrstavanja, vrednovanja i sinteze podataka, prezentiranje problema i rezultata.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski program povijesti traje šest semestara. Studentima pruža znanje i kompetencije s područja povijesti. Ujedno razvija njihove opće sposobnosti da raščlanjuju i tumače različite probleme, prosuđuju o njima i tumače ih, te da na akademski način priopćavaju zaključke koje su izveli i raspravljaju o njima. Studenti upoznaju osnovne povijesne procese, strukture i događaje od prapovijesti do suvremenosti iz svjetske, europske, regionalne i nacionalne povijesti kroz kolegije koji daju dijakroni pregled povijesnog toka. Polazeći kolegije čiji su sadržaj odabrani povijesni fenomeni upoznaju se s formuliranjem istraživačkih pitanja i metodologijom njihove obrade. Na historiografskom praktikumu uvode se u tehnike akademskog pisanja. Kolegiji iz pomoćnih povijesnih znanosti upućuju ih u osobitosti rada na povijesnim izvorima, a kolegiji iz povijesti historiografije i u razvitak historiografske metodologije. Na primjeru povijesti upoznaju opća znanstvena i stručna načela humanističkih i društvenih znanosti, te društveni, etički i pravni kontekst rada na tom području. Osposobljavaju se da pronađu i prepoznaju relevantnu literaturu i da se njome koriste, da pretražuju baze podataka, da analiziraju povijesne izvore i da se koriste drugim izvorima podataka. Vježbaju primjenjivati teorijska znanja u rješavanju konkretnih istraživačkih zadataka, stječu vještinu razumijevanja metoda i tehnika i umijeće poimanja njihovih ograničenja. Osposobljavaju se da rade samostalno i u grupi i da usmeno i pismeno priopće rezultate svojeg rada, te da na razne načine komuniciraju sa stručnom i društvenom zajednicom općenito. Razvijaju spremnost za cijeloživotno učenje. Program je uspješno svladan kad student izvrši sve predviđene obveze, čime dobiva pravo na akademski naslov sveučilišnog prvostupnika / prvostupnice povijesti (baccalaureus / baccalaurea historiae, kratica: univ. bacc. hist.).

 1. analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 2. analizirati dinamiku promjena i ljudskih iskustava u vremenu i prostoru, uključujući različite oblike političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 3. analizirati i prosuditi vrijednost suprotstavljenih narativa i dokaza
 4. braniti svoje stavove i pozicije te ih revidirati ako to zahtijevaju novi dokazi
 5. identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
 6. iznositi ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 7. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 8. kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 9. objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija, koristeći znanja o pristupima i paradigmama u historiografiji
 10. objasniti zašto bavljenje historijom počiva na radovima drugih znanstvenika, recenzijama i citiranju
 11. opisati i tumačiti povijesne fenomene, procese i strukture dijakronijski, sinkronijski i multidisciplinarno
 12. postaviti istraživačko pitanje ili problem u radu manjeg opsega
 13. primijeniti i dosljedno provoditi različite načine citiranja
 14. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema
 15. pokazati profesionalnu odgovornost i poštivati etiku akademske zajednice
 16. prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoj, pisanoj ili nekoj drugoj formi, koristeći terminologiju prihvaćenu u povjesničarskoj profesiji, kao i odgovarajuće načine prezentacije namijenjene stručnjacima ili laicima
 17. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i odlučiti kada ih koristiti
 18. uvažavati različitosti u rodnim, etničkim, kulturnim, vjerskim i drugim perspektivama
 19. usmeno komunicirati na stranom jeziku, koristeći stručnu terminologiju i pravila struke
 20. objasniti i potkrijepiti primjerom potrebu stalnog preispitivanja rezultata historiografskih istraživanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Historiografski praktikum 64091 6 15/15/6
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Povijest ranih civilizacija 35867 7 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
3.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3962)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2334)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51242 7 30/30/0
Pomoćne povijesne znanosti II. 51243 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3645)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51261 9 60/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3647)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
2.2. kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati tijekom studija jedan strani jezik (2334)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 52638 8 30/30/0
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 52639 8 30/30/0
Povijest historiografije 52640 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1946)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2334)