Psihologija

Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) psihologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij psihologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnici psihologije stječu pravo studiranja na diplomskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uvjete za upis na druge diplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije (univ. bacc. psych.) te obavljati srednje složene zadatke u raznim granama ljudske djelatnosti u području području za koje su stekli naziv. Kako je studij zasnovan na temeljnim znanjima iz psihologije i drugih srodnih disciplina (biologije, medicine, statistike, društvenih znanosti), zapošljavanje nije ograničeno na područje psihologije, ali ovaj program ne pruža nužne kompetencije za samostalno obavljanje psihološke prakse bilo koje vrste.
Zahtjevi i rezultati
Psihologija je znanstvena i primijenjena disciplina koja se bavi proučavanjem ljudskoga doživljavanja i ponašanja. Cilj psihološke djelatnosti je unaprjeđivanje kvalitete života pojedinaca, grupa i ljudske zajednice i zato je psihološka djelatnost uključena u sva područja ljudskoga života. Preddiplomski studij psihologije pripremni je studijski program kojim se stječu temeljna predznanja i razvijaju analitičke i druge profesionalne vještine potrebne za nastavak studija psihologije i drugih srodnih studija koji se bave različitim aspektima ljudskoga ponašanja i djelovanja. Studij se temelji na najnovijim spoznajama temeljnih i primijenjenih, ponajprije psihologijskih istraživanja, ali i na spoznajama istraživanja iz drugih društvenih, prirodnih i medicinskih znanosti. Na prvoj godini studija studenti stječu temeljna znanja o metodama, postupcima i tehnikama prikupljanja, statističke obrade i interpretacije psihologijskih i općenito znanstvenih podataka, o biološkim i evolucijskim osnovama psihičkih procesa i ponašanja, kao i o osnovnim i višim kognitivnim procesima, a poučava ih se i temeljnim vještinama akademskoga izražavanja i komuniciranja. Na drugoj godini studija studenti usvajaju znanja o emocijama, motivaciji i ličnosti, o razvojnim promjenama u ponašanju i sposobnostima od začeća do smrti, temeljna znanja potrebna za razumijevanje društvenoga ponašanja pojedinaca i grupa, temeljna načela psihologijskoga testiranja i kvantitativne interpretacije psihologijskih testova, te načine strukturiranja i pisanja znanstvenih i stručnih radova. Studenti izrađuju i javno prezentiraju različite oblike samostalnih radova. Na trećoj godini studenti uče prepoznavati odstupanja u psihičkom funkcioniranju ljudi, stječu pregled nad povijesnim razvojem suvremene psihologije i psihologijskih sustava, te se upoznaju s osnovnim područjima primijenjene psihologije (predškolske, školske, kliničke i psihologije rada) koja će im omogućiti odabir i praćenje kolegija iz primijenjene ps

 1. koristiti metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz različitih područja društvenih djelatnosti
 2. koristiti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i pokazati spremnost za profesionalno usavršavanje
 3. analizirati relevantne karakteristike pojedinaca, grupa, sustava i situacija prikladnim psihologijskim metodama
 4. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 5. kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina
 6. kritički prosuđivati vlastito znanje i kompetencije za samostalni rad u području psihologije
 7. odgovorno i konstruktivno surađivati u timskom odlučivanju i djelovanju
 8. procijeniti etičke aspekte različitih područja psihološke djelatnosti i istraživačkog rada, te primijeniti načela psihologijske etike
 9. kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu
 10. primijeniti statističko rezoniranje u pripremi, provedbi i interpretaciji nalaza empirijskih istraživanja
 11. odabrati i koristiti prikladne računalne programe pri osnovnoj statističkoj obradi i radu s bazama podataka
 12. objasniti i analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije
 13. samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate različitih oblika rada stručnjacima i laicima
 14. povezivati i vrednovati temeljne spoznaje u psihologiji kao fundamentalnoj i primijenjenoj znanosti
 15. protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja
 16. samostalno planirati i organizirati radne zadaće u različitim društvenim djelatnostima
 17. učinkovito koristiti i samovrednovati vještine komuniciranja s pojedincem, grupom i javnošću u novim i nepredvidivim situacijama

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biološka psihologija I 95301 7 45/0/30
Percepcija i pamćenje 35829 6 45/15/0
Psihologija kao znanost i struka 35825 1 15/0/0
Statistika u psihologiji I 35827 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije 35826 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana 51237 4 30/15/0
Evolucijska psihologija 51235 5 30/30/0
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854 2 0/0/15
Komunikacijske vještine 46815 5 30/0/30
Mjerne tehnike u psihologiji 36853 3 15/0/15
Psihologija boli 51227 3 30/0/0
Psihologija osoba s invaliditetom 131598 4 15/30/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594 5 15/0/45
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4024)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biološka psihologija II 35831 6 45/15/0
Psihologijski praktikum I 35833 7 0/0/75
Statistika u psihologiji II 35830 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Učenje i viši kognitivni procesi 35832 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekološka psihologija 60000 5 30/15/15
Osnove biologije 36856 3 30/0/0
Osnove psihologije sporta 170254 3 30/0/0
Osnove traumatske psihologije 52609 4 30/15/0
Psihologija jezika 132496 4 30/15/0
Psihologija religioznosti 51236 3 30/0/0
Psihologija roda i spola 80915 4 30/15/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Uvod u međukulturalnu psihologiju 52607 4 30/15/0
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503 4 15/15/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4025)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Emocije i motivacija 51222 7 45/30/0
Psihologijski praktikum II 51223 7 0/0/75
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u razvojnu psihologiju 51224 6 30/15/15
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana 51237 4 30/15/0
Evolucijska psihologija 51235 5 30/30/0
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854 2 0/0/15
Komunikacijske vještine 46815 5 30/0/30
Mjerne tehnike u psihologiji 36853 3 15/0/15
Psihologija boli 51227 3 30/0/0
Psihologija osoba s invaliditetom 131598 4 15/30/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594 5 15/0/45
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Psihologija djetinjstva i adolescencije 51232 6 30/15/15
Psihologija ličnosti 51230 7 45/30/0
Socijalna percepcija i stavovi 51233 6 30/15/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Uvod u teoriju testova 51231 6 30/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekološka psihologija 60000 5 30/15/15
Osnove biologije 36856 3 30/0/0
Osnove psihologije sporta 170254 3 30/0/0
Osnove traumatske psihologije 52609 4 30/15/0
Psihologija jezika 132496 4 30/15/0
Psihologija religioznosti 51236 3 30/0/0
Psihologija roda i spola 80915 4 30/15/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Uvod u međukulturalnu psihologiju 52607 4 30/15/0
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503 4 15/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Interpersonalni i unutargrupni odnosi 52595 6 30/15/15
Kvantitativna interpretacija testova 97279 6 30/0/30
Psihologija odrasle dobi i starenja 52594 5 30/15/0
Uvod u kliničku psihologiju 52604 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana 51237 4 30/15/0
Evolucijska psihologija 51235 5 30/30/0
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854 2 0/0/15
Komunikacijske vještine 46815 5 30/0/30
Mjerne tehnike u psihologiji 36853 3 15/0/15
Psihologija boli 51227 3 30/0/0
Psihologija osoba s invaliditetom 131598 4 15/30/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594 5 15/0/45
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Inteligencija 131499 4 30/0/0
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 132036 6 45/15/0
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 52597 4 15/15/0
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju 52605 4 15/0/15
Uvod u psihologiju rada 52606 5 30/0/15
Uvod u psihopatologiju 52596 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. ostvariti min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekološka psihologija 60000 5 30/15/15
Osnove biologije 36856 3 30/0/0
Osnove psihologije sporta 170254 3 30/0/0
Osnove traumatske psihologije 52609 4 30/15/0
Psihologija jezika 132496 4 30/15/0
Psihologija religioznosti 51236 3 30/0/0
Psihologija roda i spola 80915 4 30/15/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Uvod u međukulturalnu psihologiju 52607 4 30/15/0
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503 4 15/15/0