Francuski jezik i književnost

Naziv
Francuski jezik i književnost
Puni naziv
Francuski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) francuskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
završena četverogodišnja srednja škola
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka, student stječe pravo upisa na diplomski studij francuskoga jezika i književnosti.
Profesionalni status
Nositelj kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonom zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik francuskog jezika i književnosti. Područja mogućnog zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća i ustanova za koje je dovoljno temeljno poznavanje francuskog jezika.
Zahtjevi i rezultati
Francuski jezik, književnost, kultura i civilizacija. Stjecanje znanja francuskog na razini stupnja B2, s elementima C1, prema Europskom referalnom okviru za jezike; svladavanje temeljnih analitičkih, deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskog jezika te onih vezanih uz francusku književnost i civilizaciju. Nakon završetka, student stječe pravo upisa na diplomski studij francuskoga jezika. Nositelj kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonom zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik francuskog jezika i književnosti. Područja mogućnog zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća i ustanova za koje je dovoljno temeljno poznavanje francuskog jezika.

  1. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
  2. navesti i objasniti najvažnije pojmove iz romanske lingvistike s naglaskom na francuski jezik
  3. objasniti i primijeniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
  4. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
  5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja; razviti vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)
  6. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
  7. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
  8. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
  9. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
  10. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuska književnost: povijest i periodizacija 35938 4 30/0/0
Francuska ortoepija I 46817 2 15/0/15
Francuski jezik 1 35936 5 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati 4 ECTS boda (1803)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuske jezične vježbe 1 36650 3 0/0/30
Francuske korektivne fonetske vježbe I 64881 1 0/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuska književnost: 17. stoljeće 35941 4 15/15/0
Francuska ortoepija II 46818 2 15/0/15
Francuski jezik 2 35939 5 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u teoriju književnosti 87809 2 30/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1804)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuska književnost 18. stoljeća 66353 4 15/15/0
Francuska lingvistika I 52045 4 15/15/0
Francuski jezik III 66355 4 15/0/45
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski) 97919 2 15/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3862)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuske jezične vježbe 3 52458 3 0/0/30
Lire Quignard (Čitanje Quignarda) 97210 5 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3863)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuska i njeni načini života u svakodnevici 133723 2 0/15/15
Francuske jezične vježbe 4 52460 3 0/0/30
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio studijskog programa - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3864)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski romantizam 78543 3 15/15/0
Frankofone civilizacije I 66953 2 30/0/0
Semantički seminar 1 86386 2 0/30/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3865)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio studijskog programa - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3866)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Moliere, Pascal, La Rochefoucauld 81536 3 0/30/0
Od latinskog do francuskog 52463 2 30/0/0
Od romantizma do simbolizma 81537 3 15/15/0
Semantički seminar 2 86387 2 0/30/0
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 60146 3 0/30/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3867)