Lingvistika

Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij lingvistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na diplomski studij lingvistike pod uvjetima koje propisuje Odsjek odnosno Filozofski fakultet. Uvjete za upis na sveučilišne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju dotične institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik lingvistike ili sveučilišna prvostupnica lingvistike (baccalaureus linguisticae ili baccalaurea linguisticae) te izvršavati stručni posao u područjima u kojima su potrebna osnovna stručna lingvistička znanja. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama lingvističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža obrazovanje korisno za poslove u javnim službama i predstavništvima različitih institucija, odnosima s javnošću, masovnim medijima, državnim i političkim institucijama, izdavaštvu i sličnim djelatnostima te svagdje gdje je potrebno oblikovati i kritički analizirati jezične iskaze (na poslovima propagande, društvenih istraživanja itd.).
Zahtjevi i rezultati
U preddiplomskome studiju lingvistike studenti stječu temeljna općelingvistička znanja koja ih ponajprije kvalificiraju za diplomski studij lingvistike, ali i sve one humanističke studije u zemlji i inozemstvu koji prihvaćaju tako formirane prvostupnike lingvistike. Studenti usvajaju temeljne metode jezičnoga opisa kako raslojeno prema jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa i semantika) tako i prema različitim predmetima istraživanja te metodološkim pristupima (opća, poredbena, algebarska, primijenjena, kognitivna, korpusna lingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika i semiologija). Preddiplomski studij lingvistike daje općelingvističku perspektivu svim studentima koji uz lingvistiku studiraju neku (neo)filološku grupu ili neku drugu studijsku grupu iz područja društvenih znanosti (npr. sociologiju, etnologiju, antropologiju, informacijske znanosti, novinarstvo, političke znanosti, marketing itd.) Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik lingvistike ili sveučilišna prvostupnica lingvistike (baccalaureus linguisticae ili baccalaurea linguisticae).

 1. analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 2. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 3. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 4. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 5. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 6. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
 7. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 8. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 9. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 10. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 11. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 12. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 13. razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika
 14. razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi
 15. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 16. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 17. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. samostalno oblikovati zaključke o fonološkim, morfološkim, sintaktičkim i semantičkim jezičnim pojavama

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Indoeuropska lingvistika 160833 3 30/0/0
Opća lingvistika 35899 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2011)
4. Izborni kolegiji - odabrati do popunjenja kvote na studiju (1882)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 10 ECTS bodova (1884)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2012)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1883)
5.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonologija 51688 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3967)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS bodova (3822)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Morfologija 51692 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (4318)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3838)
3.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa 51689 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (4023)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika 51693 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (6108)
2.1. Kolegiji s odsjeka