Nederlandistika

Naziv
Nederlandistika
Puni naziv
Nederlandistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) nederlandistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) nederlandistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Uvjeti prijave
završena četverogodišnja srednja škola
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnik nederlandistike temeljem stečenih kompetencija i znanja te osposobljenosti za cjeloživotno učenje studij na diplomskoj razini može nastaviti na istovrsnim odnosno srodnim studijima humanističkih ili društvenih znanosti uključujući i interdisciplinarne studije.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) nederlandistike (univ. bacc. neder.) i ima kompetencije i znanja kojima je osposobljen za fleksibilno uključivanje u razna područja rada u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, odnosa s javnošću, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci).
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij nederlandistike prvostupnicima osigurava široko zasnovano temeljno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućava stjecanje visoke jezične kompetencije u nizozemskome jeziku. Posredovanje primijenjenih i praktičnih kompetencija ima jednaku težinu kao i posredovanje znanstvenih i teoretskih znanja. Osim ključnih stručnih kompetencija prvostupnici stječu i niz primijenjenih kompetencija, tj. metodičkih i praktičnih sposobnosti za rješavanje komunikacijskih, jezičnih, književnih, tekstnih i kulturoloških pitanja. Prvostupnik nederlandistike osposobljen je za logičko, apstraktno i analitičko razmišljanje te raščlambu kompleksnih pitanja s područja jezika, književnosti i kulture odnosno usmene i pismene komunikacije kao i za razradu različitih modela njihova rješavanja. Osposobljen je za razumijevanje jezičnih fenomena u njihovu sistemskom, medijskom, socijalnom, psihološkom i povijesnom kontekstu, za produkciju tekstova sukladno namjeni i adresatima odnosno vrsti teksta, za analizu i interpretaciju književnih tekstova te za samostalno produbljivanje i proširivanje znanja i kompetencija stečenih na području nederlandistike, pa i izvan njega (cjeloživotno učenje).

 1. imenovati i opisati temeljne pojmove i pravila nizozemske gramatike
 2. izabrati i primijeniti osnovnu kritičku aparaturu i odgovarajuće metode književne, likovne i filmske analize
 3. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 4. kategorizirati i analizirati tekstove na nizozemskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 5. iznijeti osnovne informacije, probleme i rješenja kolegama iz struke, stručnjacima i laicima
 6. preurediti postojeće ili isplanirati i samostalno napisati vlastite gramatički, stilski i komunikacijski prihvatljive tekstove na nizozemskome jeziku
 7. nabrojati, opisati i objasniti temeljne povijesne, društvene i kulturološke procese u zemljama nizozemskog govornog područja, smjestiti ih u širi europski kontekst i povezati ih s nacionalnim identitetom, stereotipima i aktualnim događanjima
 8. nabrojati i objasniti najvažnije jezikoslovne teorije te definirati njihove bitne značajke kao i prepoznati glavne nedostatke
 9. nabrojati, poredati i usporediti najvažnije autore, pravce, pojmove i stilove u književnoj, likovnoj i filmskoj umjetnosti nizozemskoga govornog područja
 10. izdvojiti, objasniti i usporediti glavna razdoblja nizozemske povijesti, od rimskog razdoblja do suvremene poslijeratne nizozemske povijesti
 11. prepoznati i objasniti temeljne jezične oblike na razini fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike nizozemskoga jezika
 12. navesti i primijeniti ortografska pravila nizozemskog jezika u tekstnoj produkciji
 13. sažeti i protumačiti smisao govorenih i pisanih tekstova na nizozemskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 14. prepoznati i analizirati funkcionalne dijelove nizozemske rečenice
 15. prevesti s nizozemskog na hrvatski i s hrvatskog na nizozemski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 16. samovrednovati vlastiti rad i uspjeh te iskoristiti stečeno znanje za nastavak obrazovanja ili zaposlenje u struci i srodnim zanimanjima
 17. isplanirati i prezentirati usmeno izlaganje na nizozemskom jeziku u skladu sa zadanom komunikacijskom situacijom
 18. prepoznati i protumačiti osnovne sličnosti i razlike između morfoloških i sintaktičkih kategorija u nizozemskome i hrvatskome jeziku
 19. prepoznati, objasniti i kritički ocijeniti ulogu povijesnog, društvenog i kulturnog konteksta u proizvodnji, recepciji i interpretaciji umjetničkih djela

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3100)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3101)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Nizozemska književnost I 46852 3 30/0/0
Suvremeni nizozemski jezik III 46850 6 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u studij nizozemskog jezika 46851 3 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (5511)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Nizozemska književnost II 46854 3 30/0/0
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste 46861 3 30/0/0
Suvremeni nizozemski jezik IV 46853 6 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (6078)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (7036)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvistički seminar 83629 3 0/30/0
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 83630 3 0/30/0
Nizozemske prijevodne vjezbe 46859 2 0/0/30
Suvremeni nizozemski jezik VI 46858 4 0/0/60
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (7037)