Portugalski jezik i književnost

Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) portugalskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij portugalskoga jezika i književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se konstatira da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnog ispita, odnosno, ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje definirano kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana aktivnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenom postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij portugalskog jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama luzitanističke struke te nositeljima kvalifikacije pruža kompetencije nužne za obavljanje poslova koji, pored kulturoloških osnova, zahtijevaju ponajprije praktično služenje portugalskim jezikom, kao što su pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje jezika.
Zahtjevi i rezultati
Cilj preddiplomskog studija, koncipiranog prvenstveno kao prva faza petogodišnjeg studija, jest stjecanje znanja portugalskog jezika koje odgovara stupnju B2, s elementima C1, prema europskom referalnom okviru za jezike; svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis portugalskog jezika; svladavanje temeljnih analitičkih, deskriptivnih i metodoloških pojmova vezanih uz portugalsku književnost i civilizaciju. Područja mogućeg zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje portugalskog jezika.

 1. analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz portugalske književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. izraziti svojim riječima specifičnosti književno-povijesnih razdoblja i književno-stilskih formacija portugalske književnosti i usporediti ih s njihovim društveno-povijesnim kontekstom
 4. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskoga govornog područja
 5. prepoznati, objasniti i upotrijebiti temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz portugalsku književnost i civilizaciju
 6. izdvojiti i analizirati najznačajnije karakteristike književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz portugalske književnosti
 7. usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike
 8. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 9. razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 10. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o portugalskim književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju portugalskih književnih djela
 11. usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku
 12. sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova
 13. prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski
 14. usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika
 15. protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalska fonetika i fonologija 1 36046 4 30/0/15
Portugalski jezik 1 36045 6 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8279)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 1 36747 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1852)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492 3 30/0/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Interpolacije I 131617 5 30/0/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Morfologija i poetika kratke proze 118573 3 15/15/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993 4 30/0/15
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15/0/15
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 1 36747 3 0/0/30
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902 5 15/15/0
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249 5 30/0/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30/15/0
Sociobiologija 65530 3 30/0/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057 7 30/30/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095 3 30/0/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
Uvod u slavensku arheologiju 64094 3 30/0/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalska fonetika i fonologija 2 36048 4 30/0/15
Portugalski jezik 2 36047 6 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6075)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 2 36750 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1853)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algebarska lingvistika 37163 5 30/30/0
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Antropologija mjesta i prostora 69742 5 30/30/0
Antropologija tekstila 51734 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Identiteti manjinskih kultura 79025 5 30/30/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Interpolacije 2 131618 5 30/0/0
Islamska arhitektura i umjetnost 131586 3 30/0/0
Karolinška Istra 131616 5 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998 4 30/0/15
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588 3 15/0/15
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 2 36750 3 0/0/30
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623 5 30/0/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Prakse terenskog istraživanja 51752 5 30/30/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828 4 30/30/0
Tradicija i suvremenost 51750 5 30/30/0
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113 5 15/15/0
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalski jezik III 52165 6 30/0/60
Povijest portugalske književnosti I 52166 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8280)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3868)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30/0/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492 3 30/0/0
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Interpolacije I 131617 5 30/0/0
Kultura i civilizacija Brazila 1 77979 3 0/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Morfologija i poetika kratke proze 118573 3 15/15/0
Načela arheoloških istraživanja 35810 3 30/0/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993 4 30/0/15
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15/0/15
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 1 36747 3 0/0/30
Portugalske jezične vježbe 3 52286 3 0/0/30
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902 5 15/15/0
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249 5 30/0/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30/15/0
Sociobiologija 65530 3 30/0/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Švedski jezik III 52056 7 0/0/90
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057 7 30/30/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095 3 30/0/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
Uvod u slavensku arheologiju 64094 3 30/0/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I 170258 3 0/0/30
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115 5 30/0/0
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalski jezik IV 52167 6 30/0/60
Povijest portugalske književnosti II 52168 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6076)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3869)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algebarska lingvistika 37163 5 30/30/0
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Antropologija mjesta i prostora 69742 5 30/30/0
Antropologija tekstila 51734 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Identiteti manjinskih kultura 79025 5 30/30/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Interpolacije 2 131618 5 30/0/0
Islamska arhitektura i umjetnost 131586 3 30/0/0
Karolinška Istra 131616 5 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike 52291 3 0/15/0
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998 4 30/0/15
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588 3 15/0/15
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 2 36750 3 0/0/30
Portugalske jezične vježbe 4 81449 3 0/0/30
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623 5 30/0/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Prakse terenskog istraživanja 51752 5 30/30/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Tradicija i suvremenost 51750 5 30/30/0
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113 5 15/15/0
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 170259 3 0/0/30
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8281)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3870)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30/0/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492 3 30/0/0
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Interpolacije I 131617 5 30/0/0
Kultura i civilizacija Brazila 1 77979 3 0/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Morfologija i poetika kratke proze 118573 3 15/15/0
Načela arheoloških istraživanja 35810 3 30/0/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993 4 30/0/15
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15/0/15
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 3 52286 3 0/0/30
Portugalske jezične vježbe 5 77980 3 0/0/60
Portugalske prijevodne vježbe I 52289 2 0/0/15
Poslovni portugalski jezik I 52290 3 0/0/30
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902 5 15/15/0
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249 5 30/0/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sintaksa švedskog jezika 97421 3 15/15/0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30/15/0
Sociobiologija 65530 3 30/0/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Švedski jezik III 52056 7 0/0/90
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095 3 30/0/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
Uvod u slavensku arheologiju 64094 3 30/0/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I 170258 3 0/0/30
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3871)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (6077)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algebarska lingvistika 37163 5 30/30/0
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Antropologija mjesta i prostora 69742 5 30/30/0
Antropologija tekstila 51734 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Identiteti manjinskih kultura 79025 5 30/30/0
Interpolacije 2 131618 5 30/0/0
Islamska arhitektura i umjetnost 131586 3 30/0/0
Karolinška Istra 131616 5 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kontrastivna analiza teksta 170193 4 15/30/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike 52291 3 0/15/0
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998 4 30/0/15
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588 3 15/0/15
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6 52292 3 0/0/60
Portugalske jezične vježbe 4 81449 3 0/0/30
Portugalske prijevodne vježbe II 52295 2 0/0/15
Poslovni portugalski jezik II 52296 3 0/0/30
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623 5 30/0/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Prakse terenskog istraživanja 51752 5 30/30/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428 3 0/15/30
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828 4 30/30/0
Tradicija i suvremenost 51750 5 30/30/0
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113 5 15/15/0
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Uvod u prevoditeljstvo 52060 6 15/45/0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 170259 3 0/0/30