Rumunjski jezik i književnost

Naziv
Rumunjski jezik i književnost
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rumunjskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti. Studij je načelno kompatibilan i sa srodnim studijima na Filozofskom fakultetu ili drugim institucijama, iako konkretne uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama valahističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Tijekom šest semestara studija polaznici ovladavaju temeljnim disciplinama struke te stječu kulturološki uvid potreban bilo za zapošljavanje bilo za nastavak studija. Kod studenata se u prvom redu razvija kompetentnost u razumijevanju govornog i pisanog rumunjskog jezika, kao i relativno velik stupanj kompetentnosti u izražavanju, te ih upućuje u prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova. Osim toga, zahvaljujući ponudi izbornih kolegija, studenti su upućeni kako u pojmove opće romanistike, tako i u elemente rumunjske povijesti, civilizacije i književnosti, što im otvara mogućnosti zapošljavanja u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sl. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti

 1. kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima
 2. koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti
 3. navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 5. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 7. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
 8. sažeti i protumačiti smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 9. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 10. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente rumunjske kulture i civilizacije
 11. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 12. razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku
 13. samostalno prevesti s rumunjskog na hrvatski i s hrvatskog na rumunjski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 14. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Rumunjskoj i Republici Moldovi

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika 35980 3 15/0/15
Rumunjske jezične vježbe I 35981 7 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku 35979 5 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Morfologija rumunjskog jezika 35984 5 30/30/0
Rumunjske jezične vježbe II 35985 5 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u rumunjsku civilizaciju 35983 5 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest rumunjske književnosti I 52173 5 30/30/0
Rumunjske jezične vježbe III 52174 5 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6823)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Seminar iz književnosti I 52175 3 0/30/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4017)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rumunjske jezične vježbe IV 52178 5 0/0/60
Sintaksa rumunjskog jezika 52177 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3873)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Konverzacijske vježbe 1 64248 2 0/0/30
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6821)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rumunjske jezične vježbe V 52180 5 0/0/60
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6824)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) 52181 2 30/0/0
Seminar iz književnosti III 52182 3 0/30/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (3875)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3876)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Konverzacijske vježbe 2 64249 2 0/0/30
Povijest rumunjskog jezika 52187 3 15/15/0
Vježbe iz prevođenja II 52189 3 0/0/30