Sociologija

Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij Sociologija izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na svaki od tri diplomska sveučilišna programa Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za upis na jednopredmetni diplomski studij sociologije studenti trebaju položiti neke ispite razlike. Uvjete za upis na sveučilišne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (bakalaureus) sociologije (univ. bacc. soc.) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Završeni preddiplomski studij sociologije osposobljava za različite poslove u kojima se traži razumijevanje društvenih procesa i poznavanje načela znanstvenog pristupa društvenoj problematici, ali ne i ekspertni znanstvenoistraživački pristup u proučavanju društva. Prvostupnik (bakalaureus) sociologije osposobljen je za rad u medijima, nevladinim organizacijama, izdavaštvu, kulturi i sl.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije upoznaje studente s osnovnim pojmovima sociologije, osnovnim metodološkim principima znanosti općenito, a osobito društvenih znanosti i sociologije te im omogućiti historijski pregled socioloških teorija. Tijekom tri godine dvopredmetnog preddiplomskog studija sociologije studenti imaju obavezu upisati i položiti deset obaveznih kolegija, te minimalno šest izbornih kolegija, od kojih tri iz ponude Odsjeka za sociologiju. Obavezni kolegiji su: Osnovni pojmovi sociologije, Uvod u akademski studij sociologije, Povijesni uvod u sociologiju, Uvod u metodologiju društvenih istraživanja, Klasične sociološke teorije 1 i 2, Osnove sociološke statistike, Hrvatsko društvo, Suvremene sociološke teorije, Socijalna povijest ideja. Odabirom izbornih kolegija otvorena je mogućnost samostalnog kreiranja obrazovnog profila, koji može biti temelj daljnjem profiliranju u sklopu diplomskog studija sociologije.

 1. aktivno sudjelovati u timskom radu
 2. analički i kritički pristupiti rješavanju problema
 3. navesti i opisati osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 4. koristiti strani jezik u stručnoj kmunikaciji
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 6. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 7. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 8. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 9. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 10. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 11. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 12. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini
 13. usporediti temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 14. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 15. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 16. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnovni pojmovi sociologije 36002 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u akademski studij sociologije 160834 6 30/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4028)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2017)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika okoliša 103117 3 15/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Socijalna ekologija 51325 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija migracija 51319 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijesni uvod u sociologiju 36005 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u metodologiju društvenih istraživanja 132047 6 45/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4029)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2018)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Sociologija sela 36880 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Klasične sociološke teorije 1 51308 6 30/30/0
Osnove sociološke statistike 66156 6 45/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Etika okoliša 103117 3 15/30/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Kvantitativne metode istraživanja 51334 3 30/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Socijalna ekologija 51325 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija migracija 51319 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Etika okoliša 103117 3 15/30/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Kvantitativne metode istraživanja 51334 3 30/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Socijalna ekologija 51325 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija migracija 51319 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatsko društvo 51312 6 30/30/0
Klasične sociološke teorije 2 51311 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Sociologija sela 36880 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Sociologija sela 36880 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremene sociološke teorije 1 97280 6 30/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Etika okoliša 103117 3 15/30/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Kvantitativne metode istraživanja 51334 3 30/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Socijalna ekologija 51325 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija migracija 51319 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Etika okoliša 103117 3 15/30/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Kvantitativne metode istraživanja 51334 3 30/0/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Socijalna ekologija 51325 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija migracija 51319 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Socijalna povijest ideja 51315 6 30/30/0
Suvremene sociološke teorije 2 102117 6 30/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Sociologija sela 36880 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66162 6 45/0/15
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Sociologija sela 36880 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0