Švedski jezik i kultura

Naziv
Švedski jezik i kultura
Puni naziv
Švedski jezik i kultura
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) švedskog jezika i kulture
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij švedskoga jezika i kulture izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student je kvalificiran za upis na diplomski studij švedskog jezika i kulture. Za upis na druge sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe uvjete određuju visokoškolske institucije na kojima se ti studiji izvode.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) švedskoga jezika i kulture te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama skandinavističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža u prvom redu znanja iz područja švedske lingvistike, filmologije, studija književnosti i kulture. S obzirom na stečene jezične, komunikacijske i kulturološke kompetencije, studenti mogu raditi kao suradnici ili voditelji na odgovarajućim poslovima i projektima u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij švedskog jezika i kulture pruža studentima u prvom redu znanja i kompetencije iz područja švedske filologije, lingvistike, skandinavskih književnosti i filma, švedske povijesti i suvremene organizacije društva. Istovremeno razvija opće akademske, interpretativne i komunikacijske vještine. Tijekom sve tri godine studija studenti intenzivno razvijaju jezične i komunikacijske kompetencije prema razini koja podrazumijeva solidnu aktivnu upotrebu švedskog jezika te dobro razumijevanje općih tekstova na švedskom jeziku, kao i književnih i stručnih tekstova srednjeg stupnja složenosti. U posljednjem semestru studija studenti stječu i osnovnu, uglavnom pasivnu, kompetenciju u još jednom nordijskom jeziku. Kroz kolegije općeskandinavskog usmjerenja u prva dva semestra te kolegije svih semestara usmjerene na švedsko društvo i kulturu studenti stječu kulturnu kompetenciju koja podrazumijeva osnovno poznavanje svih skandinavskih kultura te detaljnije poznavanje švedske kulture i civilizacije. Kontrastivno-lingvistički kolegiji i uvodni prevoditeljski kolegij izravno, a više drugih kolegija neizravno doprinose razvoju jezične i komunikacijske kompetencije studenata na hrvatskom jeziku. Studenti također razvijaju sposobnost praćenja i razumijevanja stručne literature te druge temeljne akademske vještine, kao i sposobnost kritičkog mišljenja na razini osjetno višoj od srednjoškolske. Studij obuhvaća i dvosemestralni kolegij Strani jezik struke (engleski i njemački). Na studiju se ne provjerava, no realizacija studija pretpostavlja sposobnost studenta da razumijeva osnovnu stručnu literaturu na engleskom ili njemačkom jeziku te da koristi računalo za obradu teksta, pronalaženje informacija i tekstova te za komunikaciju. S obzirom na kompetencije koje razvija, studij švedskog jezika i kulture može predstavljati pripremnu fazu za diplomski studij švedskog jezika i kulture ili opće skandinavistike, kao i za druge diplomske studije utemeljene na srodnim kompetenci

 1. biti sposobni sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o općim temama, kao i o stručnim temama u pojedinim skandinavističkim područjima;
 2. biti sposobni jasno i učinkovito usmeno predstaviti rezultate svoga stručnog rada na švedskome jeziku;
 3. biti sposobni sudjelovati u jednostavnoj usmenoj komunikaciji te razumijevati pisane tekstove srednjeg stupnja kompleksnosti na drugom skandinavskom jeziku (osim švedskog);
 4. moći nabrojati i komentirati glavna razdoblja, pravce, autore i djela skandinavske, naročito švedske književnosti;
 5. moći opisati jezičnu situaciju u Švedskoj te objasniti poziciju švedskog među jezicima svijeta prema različitim tipologijama;
 6. moći opisati švedski povijesni i suvremeni društveni kontekst;
 7. moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 8. moći ukazati na najbitnije razlike i sličnosti između norveške i švedske fonetike, ortografije, gramatike i leksika švedskog i jednog drugog skandinavskog jezika (norveškog ili danskog);
 9. moći prepoznati i objasniti temeljnu kritičku aparaturu znanosti o filmu te je primijeniti pri analizi pojedinih filmskih ostvarenja;
 10. koristeći standardnu varijantu švedskoga jezika, moći ostvariti svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu;
 11. moći samostalno prevesti složene tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja sa švedskoga na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskoga na švedski jezik;
 12. moći kritički komentirati razvoj švedskog filma te pojedina ostvarenja švedske filmske umjetnosti sagledati u skandinavskom i širem europskom kulturnom kontekstu;
 13. moći opisati glavne smjerove povijesnog razvoja skandinavskih društava;
 14. moći prepoznati i objasniti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti i kulturne teorije te je primijeniti pri analizi i interpretaciji pojedinih djela;
 15. moći objasniti osnovne lingvističke pojmove i upotrijebiti odgovarajući metajezik u analizi fonologije, fonetike, morfologije, sintakse i leksika švedskoga jezika;
 16. moći prepoznati i usporediti jezične obrasce u raznovrsnim pisanim tekstovima na hrvatskome i švedskome jeziku u odnosu na pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra';
 17. moći razumjeti, protumačiti i kritički promišljati složene tekstove opće tematike te srednje složene tekstove stručne skandinavističke tematike na švedskome standardnom jeziku;
 18. moći vrednovati i koristiti primarne i sekundarne izvore informacija te ih adekvatno primijeniti u procesu razvijanja znanja;
 19. moći kritički procijeniti aspekte komunikacijske situacije i njihovu povezanost s izborom prijevodnih rješenja;
 20. u skladu sa suvremenim gramatičkim pristupima moći opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u švedskome jeziku, ukazati na njihove komunikacijske učinke te ih usporediti s odgovarajućim hrvatskim kategorijama;
 21. raspoznavati funkcionalne stilove u hrvatskom i švedskom te moći komentirati sličnosti i razlike pojedinog stila u dva jezika;
 22. znati isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na švedskome jeziku, poštujući zadanu formu pri pisanju stručnih radova u području skandinavistike, vodeći računa o konvencijama akademskog pisanja i etičkoj odgovornosti;
 23. moći opisati glavne geografske karakteristike skandinavskih zemalja;

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Skandinavija i Skandinavci 36042 7 30/30/0
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1900)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2019)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika - opći 51297 6 30/30/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Suvremena filozofska terminologija I 78282 3 0/30/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u filozofiju I - opći 78517 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766 3 30/0/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u studij skandinavskih književnosti 77895 7 15/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1901)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2020)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algebarska lingvistika 37163 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Logika II 160769 6 60/0/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Suvremena filozofska terminologija II 81495 3 0/30/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
Uvod u filozofiju II - opći 81497 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753 3 30/0/0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30/15/0
Uvod u semantiku 154204 3 30/0/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik III 52056 7 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057 7 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedska književnost i film 1 64097 6 30/30/0
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428 3 0/15/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Uvod u prevoditeljstvo 52060 6 15/45/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa švedskog jezika 97421 3 15/15/0
Švedska književnost i film 2 155893 6 15/30/0
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 132056 4 0/30/15
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3801)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30/0/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492 3 30/0/0
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 64238 6 30/30/0
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966 4 15/15/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Historija srpskog jezika 52497 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Interpolacije I 131617 5 30/0/0
Književnost bugarskog modernizma 77967 4 15/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Makedonska književnost: Makedonska novelistika 131700 4 15/15/0
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566 4 15/15/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Morfosintaksa srpskog jezika 146851 4 15/15/0
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 64240 6 30/30/0
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30/0/15
Osnove arhitekture 46967 5 30/15/15
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
Osnove hindske gramatike 1 66727 3 15/0/15
Osnove likovnih umjetnosti 46966 5 30/15/15
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15/0/15
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 64241 6 30/30/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902 5 15/15/0
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249 5 30/0/0
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970 4 15/15/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30/15/0
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost 131704 4 15/15/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Sociobiologija 65530 3 30/0/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde 132033 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496 4 15/15/0
Suvremena filozofska terminologija I 78282 3 0/30/0
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30/0/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Umjetnost gotike 51170 5 30/15/15
Umjetnost nakon 1900. 51174 5 30/15/15
Umjetnost romanike 51169 5 30/15/15
Umjetnost XIX. stoljeća 51173 5 30/15/15
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u filozofiju I - opći 78517 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556 4 15/15/0
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095 3 30/0/0
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766 3 30/0/0
Uvod u provincijalnu arheologiju 170501 5 30/30/0
Uvod u slavensku arheologiju 64094 3 30/0/0
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture 37522 4 15/15/0
Velika seoba naroda 51121 5 30/0/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115 5 30/0/0
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 4 ECTS boda (3800)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik I 52066 4 0/0/60