Grčki jezik i književnost

Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij grčkog jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) humanističkih znanosti, smjer grčki jezik i književnost, te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Opća kulturna i znanstvena kompetencija koju je stekao omogućava mu da se zaposli u kulturnim ili informativnim djelatnostima (mediji, izdavaštvo, muzeji).
Zahtjevi i rezultati
Završetkom studija student stječe kvalitetno poznavanje grčkog jezika i filologije - dostatno da sam razumije i prevede grčki tekst, da se pritom koristi standardnom referentnom literaturom i ostalim stručnim pomagalima. Također, student upoznaje grčku književnost u njezinu kontinuitetu od početaka do kasne antike, te upoznaje metode i pristupe interpretaciji književnih tekstova. Student je imao priliku svoje poznavanje grčkog jezika i civilizacije upotpuniti i profilirati, prema vlastitim sklonostima, i nekima od spoznaja s drugih srodnih studijskih grupa na Fakultetu i Sveučilištu. Napokon, student je upoznao osnovne tehnike znanstvenog filološkog rada i bio u prilici i sam ih primjenjivati.

 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkoj Grčkoj
 2. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 3. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda sa starogrčkog, prihvatljivog za objavljivanje
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u grčkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 7. prepoznati, razlikovati i opisati obilježja dijalektalnih varijeteta starogrčkog jezika
 8. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove iz helenističkog razdoblja
 9. samostalno prevesti s novogrčkog na hrvatski i s hrvatskog na novogrčki jezik jednostavnije tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 11. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 12. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 13. prepoznati elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 14. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 15. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 16. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 17. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 18. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 20. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 21. samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 35875 5 30/30/0
Grčka morfologija 1 35874 7 15/45/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1576)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika I 132034 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2000)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 35877 5 15/45/0
Grčka morfologija 2 35876 7 15/45/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1726)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika II 132035 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2001)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka sintaksa 1 51405 7 15/45/0
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki 51406 6 15/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3674)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove latinskoga 1 51421 4 15/15/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika I 132034 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka sintaksa 2 51409 7 15/45/0
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 51410 6 15/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3675)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Grčki prijevodni seminar 51411 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove latinskoga 2 51422 4 15/15/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika II 132035 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka književnost: Grčka epika 66086 7 15/45/0
Novogrčki jezik I 51415 6 15/45/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4313)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove latinskoga 1 51421 4 15/15/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika I 132034 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka književnost: Grčka lirika 66100 7 15/45/0
Novogrčki jezik 2 51416 6 15/45/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4312)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove latinskoga 2 51422 4 15/15/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252 2 30/0/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Tečaj latinskoga jezika II 132035 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
7. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5543)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Novogrčki jezik 7 118557 4 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
8. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5544)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe) 140288 3 15/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Novogrčki jezik 8 125596 4 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0