Latinski jezik i književnost

Naziv
Latinski jezik i književnost
Puni naziv
Latinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica /baccalaurea) latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij latinskoga jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na diplomski studij latinskoga jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) latinskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Opća kulturna i znanstvena kompetencija koju je stekao omogućava mu da se zaposli u kulturnim ili informativnim djelatnostima (mediji, izdavaštvo, muzeji, arhivi).
Zahtjevi i rezultati
Završetkom studija student stječe kvalitetno poznavanje latinskog jezika i filologije --- dostatno da sam razumije i prevede latinski tekst, da se pritom koristi standardnom referentnom literaturom i ostalim stručnim pomagalima. Također, student upoznaje latinsku književnost u njezinu kontinuitetu od antičkog doba do novovjekovlja, te upoznaje metode i pristupe interpretaciji književnih (i ostalih) tekstova na latinskom. Student je imao priliku svoje poznavanje latinskog, i civilizacija koje su se služile latinskim, upotpuniti i profilirati, prema vlastitim sklonostima, i nekim od spoznaja s drugih srodnih studijskih grupa na Fakultetu i Sveučilištu. Napokon, student je upoznao osnovne tehnike znanstvenog filološkog rada i bio u prilici i sam ih primjenjivati.

 1. analizirati latinski tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 2. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 3. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja književnosti na latinskom u njezinu kontinuitetu od antičkog doba do novovjekovlja
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u latinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 5. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkom Rimu
 6. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 7. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 8. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 9. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 10. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda, prihvatljivog za objavljivanje
 11. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 12. prepoznati utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza
 13. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 14. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 15. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 16. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, te navesti njezine najvažnije predstavnike i djela
 17. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 18. samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog latinskog
 19. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela, primjenjujući ih na korpus latinske književnosti
 20. usporediti obilježja rimskog i grčkog žanrovskog sustava, ustanoviti njihove sličnosti i razlike i identificirati utjecaje grčke književnosti na rimsku

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove latinskoga 1 35878 7 15/45/0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 35879 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4316)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439 3 30/0/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Grčki tečaj I 36738 2 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2009)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove latinskoga 2 35880 7 15/45/0
Rimska književnost carskoga razdoblja 35881 5 15/45/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4315)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655 3 30/0/0
Grčki tečaj II 36740 2 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2010)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinska sintaksa 1 51423 7 15/45/0
Najstariji spomenici latinskoga jezika 51424 4 15/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3679)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439 3 30/0/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Grčki tečaj I 36738 2 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 86360 4 15/30/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinska sintaksa 2 51426 7 15/45/0
Rimska književnost: Rimska epika 78269 4 15/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3680)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655 3 30/0/0
Grčki tečaj II 36740 2 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevođenje s latinskoga 51430 6 15/30/15
Rimska književnost: Rimska historiografija 51429 6 15/45/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3941)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439 3 30/0/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Grčki tečaj I 36738 2 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 51431 4 0/0/45
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rimska književnost: Rimska komedija A 78991 6 15/45/0
Vulgarni latinitet 51432 6 15/45/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3942)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655 3 30/0/0
Grčki tečaj II 36740 2 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0
7. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Srednjovjekovni latinitet 51433 6 30/30/0
Uvod u novolatinsku književnost 51434 7 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5568)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička numizmatika 170489 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Novogrčki jezik 7 118557 4 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Osnove egejske arheologije 51093 5 30/0/0
Osnove klasične arheologije 1 51092 5 30/0/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30/0/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
8. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinska stilistika 51435 7 30/30/0
2. Izborni kolegiji - skupina 1 - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (5571)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska novolatinska književnost 81421 6 15/30/0
3. Izborni kolegiji - skupina 2 - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5572)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30/0/0
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289 6 30/30/0
Das römische Heer in Kroatien 103229 3 30/0/0
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe) 140288 3 15/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Hrvatska novolatinska književnost 81421 6 15/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30/0/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Kroatien in der Antike 103228 4 30/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Novogrčki jezik 8 125596 4 15/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Osnove klasične arheologije 2 51105 5 30/0/0
Osnove ranokršćanske arheologije 170497 5 30/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499 6 30/30/0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15/15/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626 3 0/30/0
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30/15/15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15/15/0