Ruski jezik i književnost

Naziv
Ruski jezik i književnost
Puni naziv
Ruski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rusistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij informacijskih znanosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Na svim kolegijima vrednuje se pohađanje i sudjelovanje u nastavi kroz seminarske radove, vježbe i/ili kolokvije. Konačna ocjena (od dovoljan (2) do izvrstan (5)) rezultat je vrednovanja studentovih aktivnosti tijekom semestra, ali i pokazanog uspjeha na završnom ispitu.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij rusistike. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ruskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama rusističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij rusistike u trajanju od četiri godine prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Rusistiku je moguće studirati jedino kao dvopredmetni studij. Nastava se na studiju ruskoga jezika i književnosti od druge godine studija u načelu održava na ruskome jeziku. Nakon osam semestara (najmanje 120 ECTS bodova na rusistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog studija nužan je za nastavak studija na jednom od 2 diplomska studija rusističkog smjera (prevoditeljski i nastavnički). Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ruskoga jezika i književnosti.

 1. kategorizirati dijelove ruske rečenice, ispravno upotrijebiti različite tipove rečenica, zaključiti o sličnostima i razlikama između elemenata sintaktičkog sustava ruskoga i hrvatskog jezika
 2. nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 3. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 4. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 6. izdvojiti, interpretirati i objasniti ključne elemente u svim žanrovima ruske književnosti od 12. do 21. stoljeća
 7. klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti
 8. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 9. prezentirati vlastiti rad
 10. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 11. opisati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u SSSR-u i Ruskoj Federaciji
 12. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
 13. primijeniti književno-teorijsku aparaturu i temeljne spoznaje o stilskim formacijama u analizi književnog djela
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 15. opisati, kategorizirati i objasniti temeljne pojmove frazeološke razine ruskoga jezika i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim pojmovima
 16. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
 17. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 18. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 19. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte ruske i sovjetske književnosti, filma i kulture

1. semestar
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 36022 5 15/0/75
Morfologija 1 118637 5 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u studij ruske književnosti 2 36024 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje odabranih tekstova 1 51376 0 0/30/0
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 51370 5 0/0/90
Morfologija 2 51374 5 30/0/30
Pregled povijesti ruske književnosti 1 51375 5 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
4. semestar
1. Obavezni predmeti
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historijska gramatika ruskog jezika 1 66292 3 30/0/0
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 52215 5 0/0/60
Sintaksa ruskog jezika 1 66287 3 15/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (3861)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dostoevskij 81414 3 30/15/0
Poetika pamćenja 102099 3 30/15/0
Ruske književne ideje 81415 3 30/15/0
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film 102100 3 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historijska gramatika ruskog jezika 2 66307 3 30/0/0
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 52225 5 0/0/60
Sintaksa ruskog jezika 2 66306 3 15/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4431)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Izabrane ruske drame 70426 3 30/15/0
Lav Tolstoj 52218 3 30/15/0
Mihail Lermontov 125625 3 30/15/0
Ruska novela 19. stoljeća 57401 3 30/15/0
Rusko-hrvatske književne i filmske veze na raskrižju (20. stoljeće) 145548 3 30/15/0
Suvremena ženska proza 81416 3 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0
7. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (5588)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dostoevskij 81414 3 30/15/0
Poetika pamćenja 102099 3 30/15/0
Ruske književne ideje 81415 3 30/15/0
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film 102100 3 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30/0/0
8. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 4 ECTS boda (5589)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Frazeologija ruskog jezika 52232 4 30/30/0
Stilistika 52231 4 30/30/0
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (5590)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Izabrane ruske drame 70426 3 30/15/0
Lav Tolstoj 52218 3 30/15/0
Mihail Lermontov 125625 3 30/15/0
Ruska novela 19. stoljeća 57401 3 30/15/0
Rusko-hrvatske književne i filmske veze na raskrižju (20. stoljeće) 145548 3 30/15/0
Suvremena ženska proza 81416 3 30/15/0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30/0/0