Ukrajinski jezik i književnost

Naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ukrajinistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij ukrajinskoga jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij ukrajinistike. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ukrajinistike te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama ukrajinističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij ukrajinistike u trajanju od četiri godine prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Ukrajinistiku je moguće studirati jedino kao dvopredmetni studij. Nastava na Katedri od druge godine se održava na ukrajinskom jeziku. Nakon šest semestara (najmanje 120 ECTS bodova na ukrajinistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog studija nužan je za nastavak studija na jednom od dva diplomska studija ukrajinističnog smjera (studij prevoditeljsko-kulturološkoga smjera; nastavnički smjer ukrajinskog jezika i književnosti). Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ukrajinskog jezika i književnosti.

 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. kategorizirati funkcionalne dijelove ukrajinske rečenice, upotrijebiti različite tipove jednostavnih i složenih rečenica, zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkih sustava ukrajinskoga i hrvatskog jezika te sličnostima i različitostima u tradiciji sintaktičkog opisa
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 5. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 6. opisati fonološki sustav, gramatičke kategorije i načine tvorbe riječi suvremenoga standardnog ukrajinskog jezika s osvrtom na dijakroniju te ih usporediti sa stanjem odgovarajućih činjenica u suvremenomu standardnome hrvatskom jeziku
 7. opisati razvoj ukrajinistike u sklopu slavistike
 8. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. opisati i izdvojiti značajke ukrajinskih dijalekata
 13. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 14. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 15. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 18. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (1558)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ukrajinska usmena književnost 51344 2 30/0/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (4328)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 1 78166 2 0/0/30
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (4081)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (2174)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ortografski praktikum I 95344 2 0/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4327)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 2 78182 2 0/0/30
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (4082)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3 51347 5 0/0/60
Morfologija ukrajinskog jezika 2 51348 5 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Ukrajinska književnost 2 51349 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (3660)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ortografski praktikum II 95346 2 0/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 4 51354 5 0/0/90
Osnove staroslavenskog 51355 5 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Ukrajinska književnost 3 51356 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (3661)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lektira 1 51343 2 0/0/30
Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti 160820 2 12/0/30
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika V 51361 5 0/0/75
Sintaksa ukrajinskog jezika I 51362 5 30/0/15
Ukrajinska književnost IV 51363 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (4462)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika 51352 2 30/0/0
Lektira II 51346 2 0/0/30
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika VI 51364 5 0/0/75
Sintaksa ukrajinskog jezika II 51365 5 30/0/15
Ukrajinska književnost V 51366 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (4461)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poglavlja iz slavistike 64176 2 30/0/0
Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti 160820 2 12/0/30
7. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historijska gramatika ukrajinskoga jezika 51368 5 30/0/15
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 7 51367 5 0/0/75
Ukrajinska književnost 6 51369 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (5586)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika 51352 2 30/0/0
8. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 8 51371 5 0/0/75
Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika 77882 5 30/15/0
Ukrajinska književnost 7 51373 5 45/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (5587)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poglavlja iz slavistike 64176 2 30/0/0