Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
B107
Telefon
01/6120070
E-mail
ehmiksik@ffzg.hr

Rođena 1955. god. u Sisku gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala 1979. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jugoslavenske jezike i književnosti i filozofiju. Članica je Katedre za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku od 1980. god. Predavala predmete Leksikologija i Kultura hrvatskog jezika, a od 1992. god. drži nastavu iz predmeta Jezične vježbe 1 (ortografsko-ortoepske vježbe) i Jezične vježbe 2 (lektorsko-redaktorske vježbe) u zvanju višeg lektora.

Uz osnovnu nastavnu orijentaciju objavila je znanstvene i stručne radove s područja leksikologije, jezične pragmatike, sociolingvistike te filozofsko-kulturološke eseje u časopisima: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Umjetnost riječi, Revija(Osijek), Hrvatski, Republika, Forum, Europski glasnik, Croatica, Kolo, Lahor.
Godine 2006. i 2007.god. boravila na stručnim studijskim putovanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (University of North Carolina u Chapel Hillu).
Godine 2017.sudjelovala na Međunarodnom internacionalnom simpoziju Filozofija medija s temom Jezični odrazi protuljudske zbilje.