Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=37
Soba
F301
Telefon
2305
E-mail
vkovacic@ffzg.hr

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295454