Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 10,30-11,30
Soba
B-120
Telefon
01 4092-083
E-mail
tanja.kustovic44@gmail.com

Tanja Kuštović: Životopis Rođena sam 1971. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila sam u Zagrebu. Filozofski fakultet u Zagrebu upisala sam 1990. godine- studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti. Diplomirala sam 1996. godine i stekla zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti. Iste godine zaposlila sam se kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba. Od 1997. godine radila sam kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za kroatistiku- Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Iste sam godine upisala poslijediplomski studij kroatistike. Magistrirala sam 2001. godine s temom „Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu ʼKnižice od žitiê rimskih arhierêov i cesarovʼ“. Doktorirala sam 28. prosinca 2005. godine s temom prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća“. Nakon doktorata promaknuta sam u višu asistenticu 2006, a od 2007. godine postajem docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Na istoimenoj katedri držim predavanja i seminare iz kolegija: Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska, Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova. Boravila sam u Beču kao CEPUS-ov stipendist 1998. godine. Održavala sam tijekom 2001. godine u Puli seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika za strance radila sam od 2000. do 2004. godine. Održavala sam seminare i predavanja za strane slaviste na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku od 2002. do 2009. godine. Sudjelovala sam na nizu znanstvenih skupova od kojih su mnogi bili međunarodnog karaktera. Bila sam član organizacijskog odbora Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti 2013. g. koji je organizirao Staroslavenski institut iz Zagreba i Institut slavjanovednija Ruske akademija nauka. Znanstveni interes su mi jezična istraživanja hrvatskih glagoljskih, ali i ćiriličkih tekstova, liturgijskih i neliturgijskih pri čemu sam se fokusirala na proučavanje priloga kao riječi „sviju vrsta“, što znači da u svoja istraživanja nužno uključujem i sve ostale kategorije riječi.

PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE, ODNOSNO STRUČNE DJELATNOSTI

Godine 1997. postajem znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo i sudjelujem na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma, pod vodstvom akademika Stjepana Damjanovića. Magistrirala sam s temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu "Knižice od žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь" 2001. godine, te sam nakon toga upisala poslijedoktorski studij kroatistike. U Puli sam 2001.g. držala seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Za strane slaviste držala sam seminar iz staroslavenskog jezika u Dubrovniku na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2002, 2004., 2005., 2008, 2009. g.). Radila sam kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika za strance od 2000. do 2004.g. Doktorirala sam s temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća 2005. godine. Povremeno radim kao suradnik na Croaticumu gdje držim seminar iz glagoljice. Suradnik sam u Matici hrvatskoj u čijim novinama i časopisima povremeno objavljujem prikaze stručnih knjiga.
Sudjelovala sam na nekoliko znanstvenih skupova od kojih su neki bili međunarodnog karaktera, te objavila tekstove s tih skupova:
- Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 1998.
- 900. godina Bašćanske ploče, Zagreb- Krk, 2000.
- Blgari i Hrvati prez vekovete, Sofija, 2001.
- Glagoljica i hrvatski glagolizam: Znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta, Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.
Od zadnjeg izbora (12. travnja. 2007. godine) sudjelovala sam na skupovima:
- Prvi međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, 14. do 16. rujna 2007. godine s temom: Prilozi količine u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim neliturgijskim tekstovima 14. i 15. stoljeća.
- 37. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2008. g s temom: Prilozi za izražavanje prostora.
- 38. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2009. g. s predstavljanjem: Novosti iz jezikoslovne kroatistike.
- Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 2009. g. s temom: Branko Fučić i Bašćanska ploča.
- Znanstveni kolokvij u čast 70. rođendana akademika Josipa Bratulića, Zagreb, 2009., s temom: Podsjetnik na djelo Vinka Premude.
- Znanstveni skup: Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530. – 1531.), održan 2011. godine u Rijeci, s temom: Zamjenice u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje u odnosu na zamjenice u Misalu Pavla Modrušanina, Senjskom misalu i Prvotisku misala.
- Zadarski filološki dani IV (međunarodni znanstveni skup), Zadar, 2011., s temom: Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku.
Neki od tih radova su objavljeni, a neki još čekaju objavljivanje.
Recenzirala sam znanstvene radove za časopis Slovo i Kroatologija.
Bila sam recenzentorica u knjigama:
- Glagoljična i ćirilična tabla za dicu, Tübingen, 1561., pretisak, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007., priredio Stjepan Damjanović
- Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša, Matica hrvatska, Zagreb 2008.,
- za Senjski zbornik recenzirala sam tekst Borisa Kuzmića, 2008. godine: Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508)
- Anđela Frančić i Boris Kuzmić: Jazik horvatski, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
Bila sam mentorica pri pisanju diplomskih radova studentima: Andrei Štefulj, Nevenki Mirosavljević, Nerini Sarkotić, Moniki vaplinić, Martini Poljanec, Maji Medenjak, Ani Munjić i drugima.
Godine 2007. izabrana sam u stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Sofije Gadžijeve pod naslovom Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
Suradnica sam na projektu: Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st.
Danas radim kao docentica na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo (čija sam predstojnica od 2010. godine), na kolegijima Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, uvela sam u nastavu izborne kolegije: Jezik hrvatskoglagoljskoga prvotiska (na dodiplomskom studiju), Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova (na diplomskom studiju), te nastavljam suradnju na navedenom projektu.