Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F 327
Telefon
E-mail
sudec@stin.hr

Područja istraživanja hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatsko glagoljaštvo, starocrkvenoslavenski jezik, povijest hrvatskoga jezika, povijesna morfologija i morfosintaksa, povijesna tvorba riječi Obrazovanje 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“) 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike, Filozofski fakultet u Zagrebu 1997. opća gimnazija Stručno usavršavanje 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture, Velikotrnovsko sveučilište "Sv. Ćiril i Metod", Veliko Trnovo 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji, Sveučilište „Sv. Ćiril i Metod“ u Skoplju, Ohrid 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“, Sveučilište u Craiovi 1999.–2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu Zaposlenja od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik 2010.–2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent 2004.–2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent Znanstveni projekti od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut Uredništva od 2018. članica uredničkoga odbora časopisa "Zbornik Lovranšćine" od 2014. članica uredništva edicije "Hrvatskoglagoljski notarijat" od 2011. članica uredništva časopisa "Slovo"; suurednica broja 66 (2016) i 67 (2017) Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.) Izlaganja na znanstvenim skupovima u posljednjih pet godina I. Botica; S. Požar. Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Pazin, 2018. S. Požar. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara. Međunarodni znanstveni skup „Fenomen glagoljice“, Biograd – Zadar, 2017. S. Požar. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“, Zagreb, 2016. S. Sudec. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, 8. naučen sobir na mladi makedonisti. Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova, Skoplje, Makedonija, 2013. Objavljeni radovi u posljednjih pet godina Autorska knjiga Požar, Sandra. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi. Brseč: Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017. (popularno izdanje) Urednička knjiga Badurina Stipčević, V., S. Požar, F. Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. Poglavlja u knjizi Požar, Sandra. Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.). Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk. Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet, 2018., 291-311. Požar, Sandra. Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458. Požar, Sandra. Pridjevi. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. Milan Mihaljević. Zagreb, 2014., 151-188. Članci u časopisima Požar, Sandra. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia, god, 30 (2018), br. 2, 29-43. Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija 69 (2017), 61-82. Sudec, Sandra. Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2013), 2; 631-644. Članci u zbornicima radova sa znanstvenih skupova Sudec, Sandra. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti: Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski" – Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje, 2016., 323-337. Požar, Sandra. Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., 615-630. Recenzije i prikazi Požar, Sandra. Anna Oczko: Rumuńska słowiańszczyzna: Zapożyczenia południowo-słowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku. Slavia 86 (2017), 4; 510-516 Požar, Sandra. Славянский Апостол: История текста и язык. Составитель Марина Бобрик. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington 2013. Slovo 65 (2015), 225-231. Požar, Sandra. Jezik „Misala hruackoga“. Studije o jeziku „Misala“ Šimuna Kožičića Benje (1531.). Slovo 66 (2016), 249-256. Potpuna bibliografija dostupna je na adresi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594. Popularizacija znanosti 2018./2019. projekt Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.) – članica Upravljačkog odbora; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator) 2018. suautorica izložbe "A Dio nella propria lingua: la liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica", Muzej Bazilike Svete Marije Velike, Vatikan, studeni 2018. (s Ivanom Boticom i Kristijanom Kuharom) 2016./2017. stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu Društva prijatelja glagoljice 2013. suautorica izložbe Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (Šopron, Mađarska, 2013., Rijeka 2013., Brseč 2014., Beč 2015., Gorizia, Italija, 2016., Marano Lagunare, Italija, 2017., Trnava, Slovačka 2017., Pazin 2017.; Györ (Jura), Mađarska 2018.; Rijeka 2018.) 7. ožujka 2019.

Znanstveni projekti
od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (https://zci.stin.hr/), Staroslavenski institut (istraživač)
2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut (znanstveni novak; istraživač)