Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda, 9:30 - 10:30
Soba
F 323
Telefon
01/4092-338
E-mail
dgvozdic@ffzg.hr

Završio je diplomski sveučilišni studij portugalskih multidisciplinarnih studija na sveučilištu Universidade Aberta. U siječnju 2017. upisao je sveučilišni doktorski program iz portugalskih studija, smjer portugalska lingvistika. Kao stipendist Instituta Camões od listopada 2008. do rujna 2018. na Odsjeku za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru izvodio je nastavu na kolegijima iz portugalskog jezika, lingvistike i književnosti. Od listopada 2015. do veljače 2019. radio je kao vanjski suradnik na studiju portugalskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2019. zaposlen je na radnom mjestu lektora na Katedri za portugalski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obavljao je konsekutivni prijevod za Ministarstvo kulture RH, Predsjednika RH, Ustavni sud RH, Sabor RH, Vrhovni sud RH i Ministarstvo pravosuđa RH.

OBJAVLJENI ČLANCI
Almeida, N. C. de, D. Gvozdić (2016.), „A tradução na didática de PLE como veículo de interculturalidade: estudo de caso“, u: Ramos J. C., Grauová, Š., Jindrová, J. (ur.): Língua portuguesa na Europa central: estudos e perspetivas, Charles University in Prague, Karulinum Press, str. 128‒142. ISBN 978-80-246-3147-9.
Gvozdić, D. (2007.), „Kratki portret portugalskog jezika“, u: „Svjetlo“ Časopis za kulturu, umjetnosti i društvena zbivanja br. 3-4, Karlovac, Matica hrvatska Ogranak Karlovac, str. 109‒117. ISSN - 0353-9180.

ČLANCI U TISKU
Gvozdić, D., „Valha-nos o género discursivo“, u: Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu., Zagreb, FF press
Gvozdić D., H. Batoreo “Como aprender a saudar e a agradecer em duas línguas? Trabalho com os corpora linguísticos em tradução: estudo contrastivo do discurso diplomático português – croata.“

KOAUTORSKE KNJIGE
Leko, K., R. Šušković-Stipanović, E. Krpan, M. Đurinović, D. Gvozdić (2004.), Scenski i koncertni prostori u Hrvatskoj, Biblioteka Kulturni razvitak – Velika edicija, knjiga 7, Ministarstvo kulture, Zagreb. ISBN 953-6240-30-0.

OBJAVLJENI PRIJEVODI
Payer, I, B. Krištofić, (2018.), Bem-vindo a Zagrebe, Capital da Croácia, Turistička zajednica grada Zagreba, Zagreb, prijevod s hrvatskog na portugalski: Davor Gvozdić. ISBN 978-953-228-104-0.
Maroević, T. (2004.), Desenho Croata Contemporâneo , Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, prijevod s hrvatskog na portugalski: Davor Gvozdić. ISBN: 978-953-6240-89-0.
Young, S., (2006.), Moralni kapitalizam, Biblioteka Kaleidoskop, Zagreb, prijevod s engleskog na hrvatski: Davor Gvozdić. ISBN 953-98558-2-9.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
2016.‒ V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Luzófonas da Europa Central e de Leste na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Gvozdić. D, D. Ćupurdija: „Para que servem os agradecimentos? Os atos de agradecimento no contexto diplomático“.
2016. ‒ V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Luzófonas da Europa Central e de Leste na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Gvozdić D.: “Linguística Pragmática e tradução do humor: quando o lobo não conseguiu comer a avó em croata“.
2014. ‒ IV Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, na sveučilištu Universidade Carolina (Češka Republika); naslov izlaganja Almeida, N. C. de, D. Gvozdić: „A tradução na didática de PLE como veículo de interculturalidade: estudo de caso“.
2013. ‒ Jornadas de Linguística Eslava – 1º Encontro Nacional, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu, Portugal; Gvozdić. D, H. Batoreo: “Como aprender a saudar e a agradecer em duas línguas? Trabalho com os corpora linguísticos em tradução: estudo contrastivo do discurso diplomático português – croata.“