Naziv
Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
184918
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s aktualnom problematikom antropocena u kontekstu anglofonih kultura Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.
Sadržaj
 1. Uvod u antropocen (anthropos vs homo, antropocen, kapitalocen, chthulucen, antropocentrizam, post/trans/humanizam, hiperobjekt, ekološka svijest...)
 2. The Age of Stupid (2009), red. Franny Armstrong; An Inconvenient Truth (2006), red. Davis Guggenheim; rasprava o dokumentarcima
 3. Anglofona književnost antropocena: britanski i australski glasovi (ekologija, klima, distopija, posthumanizam u književnosti i filmu; žanrovska hibridnost)
 4. J. G. Ballard. High Rise (1975)
 5. High Rise (2015), red. Ben Wheatley
 6. Michel Faber. The Book of Strange New Things (2015)
 7. Saci Lloyd: It's the End of the World As We Know It (2015)
 8. Kolokvij; academic writing skills
 9. Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
 10. This Changes Everything (2015) red. Avi Levis (dokumentarac)
 11. Mireille Juchau. The World Without Us (2018)
 12. Alexis Wright: The Swan Book (2013)
 13. Alexis Wright: The Swan Book (nastavak)
 14. Zaključna rasprava: kako preživjeti antropocen
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definirati i reproducirati ključne informacije iz kolegija (suvremeni britanski i australski autori, društveno-povijesni kontekst antropocena s osvrtom na ekološku osviještenost)
 2. Prepoznati i povezati glavne ideje kolegija i s razumijevanjem ih preoblikovati (nastanak koncepta kulturološkog koncepta antropocena, epistemološki pomak, oblikovanje novih hibridnih književnih i filmskih žanrova)
 3. Primijeniti naučeno u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu i filmu)
 4. Radom na tekstovima i filmovima uočiti njihov suodnos uočavanjem istovjetnih motiva, uzoraka i načela kako bi se uočili obrasci (bijeg od stvarnosti, distopija, ekologija)
 5. Radom na tekstovima i filmovima kritički prosuđivati o valjanosti ideja, tj. uočavati sličnosti i razlike (britanski, australski, rodni, etnički odgovor na antropocen)
 6. Sintetizirati i povezivati znanje iz različitih područja (književnost, povijest, vizualna umjetnost, ekonomija, sociologija, antropologija) kako bi se iskoristilo postojeće znanje za stvaranje novih cjelina (antropocen kao problem suvremenog društva, uključujući i hrvatskog)
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, grupni rad, kratki pisani radovi, samostalni istraživački rad
Metode ocjenjivanja
spunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave (do 4 izostanka), provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35%, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. J. G. Ballard. High Rise (1975)
 2. Michel Faber. The Book of Strange New Things (2015)
 3. Saci Lloyd: It's the End of the World As We Know It (2015)
 4. Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
 5. Mireille Juchau. The World Without Us (2018)
 6. Alexis Wright: The Swan Book (2013)
 7. The Age of Stupid (2009), red. Franny Armstrong
 8. An Inconvenient Truth (2006), red. Davis Guggenheim
 9. This Changes Everything (2015) red. Avi Levis
 10. Bhabha, Homi K. “Notes on Globalisation and Ambivalence”, Cultural Politics in a Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation, David Held i Henrietta L. Moore (ur.), Oxford Oneworld, 2007: 36-47.
 11. Braidotti, Rosi i Maria Hlavajova (ur.) Posthuman Glossary, Bloomsbury Academic, 2018. - Chakrabarty, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses”, Critical Inquiry 35, 2009: 197-222
 12. Clark, Timothy. The Cambridge Introduction to Literature and the Environment (Cambridge Introductions to Literature), 2011.
 13. Meneley, Tobians and Jesse Oak Taylor (ur). Anthropocene Reading: Literary History in Geological Times. PennState University Press, 2017.
 14. Trexler, Adam. Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change (Under the Sign of Nature), University of Virginia Press, 2015.
 15. Usher, Phillilp John, “ Untranslating the Anthropocene”, Diacritics, 44:3, 2016: 56-77.
Dopunska literatura
 1. Clark, Timothy. Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept., Bloomsbury Academic, 2015.
 2. Hulme, Mike. Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity, 4th Ed, Cambridge University Press, 2009.
 3. Moore, Jason W. (ur.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, 2016.
 4. Morton, Timothy. Dark Ecology: For a Logic of Future Existence, Columbia University Press, 2016.
 5. Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (Posthumanities), University of Minnesota Press 2013.
 6. Morton, Timothy. The Ecological Thought, Harvard University Press (2010) 2012.
 7. Polak, Iva. Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction. Peter Lang, 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar