Naziv
Filozofija odgoja - opći
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
81941
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje osnova za analitičko pristupanje pojmovima odgoja, obrazovanja, učenja i poučavanja, nastavnog autoriteta i nastavnih očekivanja, kao i za kritičko promišljanje ideologija, vrijednosti te spoznajnih i voljnih čimbenika građanskih i državljanskih kompetencija. Osposobljavanje za kritičko propitivanje filozofijske pretpostavke odgoja, što je prijeko potreban uvjet za refleksiju nastavnog djelovanja i raspravu o edukacijskim ciljevima. Predmet koncepcijski povezuje istaknuta razumijevanja odgoja u okviru zapadne filozofske tradicije sa suvremenim problemima i izazovima.
Sadržaj
 1. Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada
 2. Uvod u filozofijski način mišljenja; poticaji na filozofiranje
 3. Osnovne etičke teorije; Aristotelova etika vrlina i odgoj
 4. Sofisti, Sokrat i sokratski dijalog
 5. Koncept kritičkoga mišljenja
 6. Platonova koncepcija odgoja; povezanost države i odgoja
 7. Filozofija odgoja Jean-Jacquesa Rousseaua (I)
 8. Filozofija odgoja Jean-Jacquesa Rousseaua (II)
 9. Disciplina; odgoj građanina
 10. Autoritet i sloboda u odgoju
 11. Kazna
 12. Igra
 13. Odgoj za budućnost; Friedrich Nietzsche
 14. Suvremene kritičke teorije obrazovanja.
 15. Završna rasprava. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Identificirati i opisati temeljne probleme filozofije odgoja.
 2. Analizirati smisao i značenje pojmova odgoja, obrazovanja, nastavne komunikacije i razvoja ljudskih sposobnosti.
 3. Opisati osnovne povijesno-filozofijske pristupe temeljnim pojmovima, pitanjima i konceptima odgoja.
 4. Opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju.
 5. Moći primijeniti osnovne principe vođenog dijaloga i kritičkoga mišljenja u poučavanju.
 6. Integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi.
 7. Moći kritički sagledati područja realizacije odgojnoga i obrazovnoga djelovanja unutar zakonom propisanog sustava.
 8. Moći na osnovnoj razini opisati i kritički usporediti različite ideološke temelje obrazovnih sustava
 9. Moći kritički sagledati i u odgojnu praksu odgovarajuće implementirati koncepte slobode, autoriteta, kazne, discipline i suosjećanja.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ispitna provjera znanja slijedi nakon odslušanih predavanja. Ispit je pismeni.

Obavezna literatura
 1. Nietzsche, F. ( 2003), Schopenhauer kao odgajatelj (Zagreb: Matica hrvatska).
 2. Canivez, P. (1999), Odgojiti građanina? (Zagreb: Durieux).
 3. Morin, E. (2002), Odgoj za budućnost (Zagreb: Educa).
 4. Huizinga, J. (1992), Homo ludens, Zagreb: Naprijed, str. 9-30.
 5. Klooster, D. (2002), "Što je kritičko mišljenje?", Metodički ogledi 9, str. 87-95.
Dopunska literatura
 1. Polić, Milan (ur.) (2007), Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo)
 2. Blake, Smeyers, Smith, Standish (2003), The Blackwell Guide to the Phlosophy of Education (Oxford: Blackwell Publishing)
 3. Curren, Randall (ed.) (2007), Philosophy of Education. An anthology (Blackwell Publishing)
 4. Canivez, P. (1999), Odgojiti građanina? (Zagreb: Durieux).Platon, Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004)
 5. Legrand, L. (1995), Moralna izobrazba danas: Ima li to smisla? (Zagreb: Educa)
 6. Foucault, M. (1992), Znanje i moć (Zagreb: Globus)
 7. Aristotel, Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 8. Aristotel (1987), Nagovor na filozofiju (Zagreb: Naprijed)
 9. Aurelije Augustin (1988), O slobodi volje (Demetra: Zagreb)
 10. Descartes, Rene (1951), Rasprava o metodi (Zagreb: Matica hrvatska)
 11. Rousseau, Jean Jacques (1978), Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Zagreb: Školska knjiga)
 12. Rousseau, Jean Jacques (1989), Emil ili o vaspitanju (Beograd – Valjevo: Estetika)
 13. Dewey, John (2002), The school and society (Bristol: Thoemmes)
 14. Dewey, John (1934), Pedagogika i demokratija: Uvod u filozofiju vaspitanja (Beograd: Gen Kon a. d.)
 15. Kant, Schelling, Nietzsche (1991), Ideja univerziteta (ur. Despot, Branko) (Zagreb: Globus)
 16. Fink, Eugen (1998), Uvod u filozofiju (Zagreb: Matica hrvatska)
 17. Vuk-Pavlović, Pavao (1996), Filozofija odgoja (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada)
 18. Illich, Ivan (1972), Dole škole (Beograd: Duga)
 19. Hufnagel, Erwin (2002), Filozofija pedagogike (Zagreb: Demetra)
 20. Nussbaum, Martha C. (1997), Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal Education (Cambridge, MA: Harvard University Press)
 21. Polić, Milan (1997), Čovjek, odgoj, svijest (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 20. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 35. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar