Naziv
Antropologija društvenog sjećanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51753
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s osnovnim pojmovima, teorijskim i metodološkim pristupima vezanima uz istraživanje društvenog sjećanja, kao i s primjenjivošću ovih spoznaja na razumijevanje procesa i konflikata u suvremenom društvu. Kompetencije koje će studenti razvijati u okviru kolegija: kod studenata će se razvijati vještine primjenjivanja teorijskih postavki pri konkretnim istraživačkim situacijama, kao i kritičkog mišljenja i problemskog pristupanja izvorima. Pritom će studenti svladavati metodologiju i tehnike istraživanja ove problematike, u prvom redu onih temeljenih na timskom terenskom istraživanju.
Sadržaj
 1. Orijentacijski tjedan
 2. Uvodni pregled sadržaja kolegija
 3. Pojašnjenje temeljnih pojmova i koncepata
 4. Povijesni pregled kulturnoantropološkog istraživanja društvenog sjećanja
 5. Mjesta sjećanja i vektori sjećanja
 6. Pregled istraživanja društvenoga sjećanja u hrvatskoj etnologiji
 7. Studije spomenika
 8. Komemorativne svečanosti, praznici i proslave kao izrazi društvenoga sjećanja
 9. Festivali i društveno sjećanje
 10. Tematski parkovi i evokacije prošlosti
 11. Arhiviranje društvenoga sjećanja
 12. Društveni zaborav ili svrgavanje društvenog sjećanja
 13. Društveno sjećanje i tijelo
 14. Društveno sjećanje i prostor
 15. Politička mjesta u transformaciji: studija Kumrovca u postsocijalizmu

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 3. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 4. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 5. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 6. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 7. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 8. definirati i kritički propitati temeljne koncepte vezane uz društveno sjećanje
 9. prikazati, usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe istraživanjima društvenog sjećanja
 10. kritički razmotriti ulogu etnologa i kulturnih antropologa u istraživanjima društvenog sjećanja
 11. interpretirati i komentirati fenomene vezane uz društveno sjećanje iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive
 12. odabrati i primijeniti metodološku strategiju prikladnu za analizu određene manifestacije društvenog sjećanja
 13. kritički razmotriti stručne i znanstvene radove iz područja društvenog sjećanja
 14. analizirati suvremene kulturne procese u Hrvatskoj iz perspektive antropologije društvenog sjećanja
 15. osmisliti i provesti složeno kvalitativno istraživanje odabrane manifestacije društvenog sjećanja te javno predstaviti njegove rezultate
Metode podučavanja
Na predavanjima će se kritičkim osvrtom na radove odabranih teoretičara iznijeti osnovni pojmovi i pristupi antropologije društvenog sjećanja. Na seminarima će se prikazivati studije slučaja, pri čemu će se analizirati mogućnosti primjene teorijskih postavki u konkretnim istraživačkim situacijama. Rasprave na seminarima organizirat će se radioničkim tipom nastave, za koje će se studenti unaprijed pripremati redovitim iščitavanjem, analiziranjem i usmenim prezentiranjem sekundarne literature. Organizirat će se i provođenje ciljanih terenskih istraživanja vezanih uz mjesta ili događanja kojima se iskazuje određeno društveno sjećanje. Pojedine fenomene vezane uz društveno sjećanje i istraživanja ove teme predstavit će gostujući predavači. Također se planira posjet pojedinim muzejskim i znanstvenim ustanovama, centrima za kulturu te građanskim udrugama
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje: redovito pohađanje i priprema zadane sekundarne literature, sudjelovanje u raspravama i radu seminara, pisanje te pravovremena, s vremenikom kolegija usklađena predaja zadaća i seminarskog rada koji se temelji na terenskim istraživanjima, usmeno izlaganje strukture seminarskog rada i seminarskog rada (rezultata istraživanja) te polaganje pismenog ispita, koji će se provesti po završetku nastave. Sve seminarske obaveze potrebno je završiti u vrijeme trajanja nastave u zimskom semestru.. Nabrojene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema sljedećim odnosima: 1. Aktivnost u radu seminara, pismene zadaće, usmena izlaganja, seminarski rad (sve aktivnosti kumulativno): 50% 2. Polaganje pismenog ispita: 50% Pisanom ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su ispunili sve seminarske obveze predviđene kolegijem. Ocjena se može povećati usmenim ispitom, i to maksimalno za jednu ocjenu u odnosu na kumulativan rezultat pisanog ispita i seminarskog rada. Usmeni se ispit može održati na zahtjev studenta, i to nakon javne objave rezultata pisanog ispita.

Obavezna literatura
 1. BRKLJAČIĆ, Maja, Sandra PRLENDA, prir. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).
 2. CONNERTON, Paul. 2004. Kako se društva sjećaju. Zagreb: Antibarbarus, Biblioteka Electa (odabrana poglavlja).
 3. ERLL, Astrid i Ansgar NÜNNING, ur. 2008. Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin – New York: Walter de Gruyter (odabrana poglavlja).
 4. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (odabrana poglavlja).
 5. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (odabrana poglavlja).
 6. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2009. Priručnik za kolegij Antropologija društvenog sjećanja. Zagreb: Filozofski fakultet. (dostupan u elektronskom obliku preko sustava Omega).
Dopunska literatura
 1. AZARYAHU, Maoz. 1999. "Politički simboli u svakidašnjici. Polisistemski pristup istraživanju". Etnološka tribina, 22:255–267.
 2. BADDELEY, Alan. 1989. "The Psychology of Remembering and Forgetting". U: Memory: history, culture and mind, ur. Thomas Butler. Oxford: Basil Blackwell, 36–60.
 3. BALLINGER, Pamela. 2002. History in Exile. Memory and Identity at the Borders of the Balkans. Princeton – Oxford: Princeton University Press.
 4. BARTLETT, Frederic. 1950. "The Notion of the Collective Unconscious". U: Remembering: a study in experimental and social psychology, Frederic Bartlett. Cambridge: Cambridge University Press, 281–293.
 5. BERLINER, David. 2005. "The Abuses of Memory: Reflections on the Memory Boom in Anthropology". Anthropological Quarterly, 78/1:197–211.
 6. BERMANEC, Krešimir, Mario KATIĆ, Tomislav OROZ, Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2007. "Sjećanje na Viški boj: Proslave, spomenici, naracije". Studia ethnologica Croatica, 19: 77–127.
 7. BET-EL, Ilana. 2002. "Unimagined communities: the Power of Memory and the Conflict in Former Yugoslavia". U: Memory & Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past, ur. Jan-Werner Müller. Cambridge: Cambridge University Press, 206–222.
 8. BODROŽIĆ, Marica. 2004. Tito je mrtav. Zaprešić: Fraktura.
 9. BOYER, Dominic. 2006. "Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany". Public Culture, 18/2:361–381.
 10. BOYER, M. Christine. 1994. The City of Collective Memory. Its Historical Imagery and Architectural Entertainments. Cambridge: MIT Press.
 11. BRKLJAČIĆ, Maja. 2003. "Tito’s Bodies in Word and Image". Narodna umjetnost, 40/1:99–127.
 12. BUCHLI, Victor. 1999. An Archaeology of Socialism. Oxford – New York: Berg.
 13. BURKE, Peter. 1989. "History as Social Memory". U: Memory, history, culture and the mind, ur. Thomas Butler. Oxford: Blackwell, 97–113.
 14. CERIBAŠIĆ, Naila. 1998. "Heritage of the Second World War in Croatia. Identity Imposed Upon and By Music". U: Music, Politics, and War: Views from Croatia, ur. Svanibor Pettan. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 109–130.
 15. CONNERTON, Paul. 2009. How Modernity Forgets. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. CONNERTON, Paul. 2011. The Spirit of Mourning: History, Memory and the Body. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. COOMBES, Annie E. 2003. History after Apartheid. Visual Culture and Public Memory in a Democratic South Africa. Johannesburg: Wits University Press
 18. ČALE FELDMAN, Lada, Reana SENJKOVIĆ, Ines PRICA. 1992. "Poetika otpora". Narodna umjetnost, 29: 45–105.
 19. 19) ČALE FELDMAN, Lada, Ines PRICA, Reana SENJKOVIĆ, ur. 1993. Fear, Death and Resistance, An Ethnography of War, Croatia 1991–1992. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Matrix Croatica – X-Press.
 20. ČALE FELDMAN, Lada, Ines PRICA, ur. 2006. Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija).
 21. ČAPO, Jasna, Valentina GULIN ZRNIĆ, ur. 2011. Mjesto, nemjesto: Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb – Ljubljana: Biblioteka Nova etnografija – Institut za etnologiju i folkloristiku – Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU.
 22. ČOLOVIĆ, Ivan. 2000. Bordel ratnika. Folklor, politika i rat. Beograd: Biblioteka XX vek,
 23. DRAKULIĆ, Slavenka. 2003. Oni ne bi ni mrava zgazili. Split: Kultura & Rasvjeta.
 24. FIKFAK, Jurij. 2009. "Simboli in ritualne prakse spora in sožitja: Nekateri italijansko-slovenski diskurzi". Studia ethnologica Croatica, 21: 355–387.
 25. FRYKMAN, Jonas. 2002. "Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary". Ethnologia Europaea, 32/2: 47–68.
 26. FRYKMAN, Jonas. 2004. "Making Sense of Memory: Monuments and Landscape in Croatian Istria". Ethnologia Europaea, 33:2: 107–120.
 27. FRYKMAN, Jonas, Nils GILJE, ur. 2003. Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press.
 28. GILLIS, John, ur. 1994. Commemorations. The Politics of National Identity. New Jersey: Princeton UP.
 29. GOLDSTEIN, Ivo. 1999. Croatia. A History. London: Hurst & Company.
 30. HALBWACHS, Maurice. 1980. The Collective Memory. New York – London: Harper i Row.
 31. HIRSCH, Eric, Michael O'HANLON, ur. 1995. The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Oxford: Oxford Studies in Social and Cultural Anthropology, Oxford University Press.
 32. HJEMDAHL, Kirsti Mathiesen. 2002. "History as a Cultural Playground". Ethnologia Europea, 32/2:105–124.
 33. HJEMDAHL, Kirsti Mathiesen, Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2006. "Backlash. The Reappearing of a Vanished Marshall". Ethnologia Europaea, Journal of European Ethnology, 35/1–2: 98–102.
 34. HJEMDAHL, Kirsti Mathiesen, Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2006. "Kako 'misliti u hodu' na proslavi Dana mladosti? Fenomenološki pristup Kumrovcu". U: Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Naklada Jesenski i Turk, 139–165.
 35. HÖPKEN, Wolfgang. 1996. "History Education and Yugoslav (Dis)Integration". U: Oil on Fire? Textbooks, Ethnic Stereotypes and Violence in South-Eastern Europe, Hannover: Hanhnsche Buchhandlung, 99–124.
 36. JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata. 1995. "Svjedočenje i povijesno pamćenje: o pripovjednom posredovanju osobnog iskustva". Narodna umjetnost, 32/2:165–185.
 37. JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata. 2004. "The Politics of Memory in Croatian Socialist Culture: Some Remarks". Narodna umjetnost, 41/1:125–143.
 38. JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata, Maja POVRZANOVIĆ, ur. 1996. War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 39. JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata, Reana SENJKOVIĆ. 2005. "Puno puta bi vas bili izbacili kroz vrata, biste bila išla kroz prozor nutra: Preispitivanje povijesti žena u Drugom svjetskom ratu". Narodna umjetnost, 42/2:109–126.
 40. KAPLAN, Robert, D. 1994. Balkan Ghosts: A Journey through History. New York: Vintage Departures.
 41. KILDEGAARD, Bjarnek. 1990. "Mourning the Past Hoping for the Future". Ethnologia Scandinavica, 20:34–37.
 42. KLJUČANIN, Arif, Reana SENJKOVIĆ. 1995. Hrvatski ratni grafiti. Zagreb: ZRI-ŠPORT – ZADIZ.
 43. LEPOSAVIĆ, Radonja, ur. 2004. VlasTito iskustvo, past-present. Beograd: Samizdat B92.
 44. 44) LONČAR, Sanja. 2014. "Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991.-1995.)". Zbornik radova Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima (u tisku).
 45. LOWENTHAL, David. 1986. The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
 46. MÜLLER, Jan Werner. 2002. "Introduction: The power of memory, the memory of power and the power over memory". U: Memory & Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past, ur. Jan Werner Müller. Cambridge: Cambridge University Press.
 47. NAJBAR-AGIČIĆ, Magdalena. 2001. "Drugi svjetski rat u hrvatskim udžbenicima povijesti u posljednjih četvrt stoljeća". Dijalog povjesničara/ istoričara, 4: 213–230.
 48. NORA, Pierre. 1996. Realms of Memory. The Construction of the French Past, vol. 1. Conflicts and Divisions. New York: Columbia University Press.
 49. NUTTALL, Sarah, Carli COETZEE. 1998. Negotiating the Past. The Making of Memory in South Africa. Oxford: Oxford University Press.
 50. OTTO, Lene, Lykke L. PEDERSEN. 1998. "Collecting Oneself, Life Stories and Objects of Memory". Ethnologia Scandinavica, 28:77–92.
 51. PETTAN, Svanibor. 1998. "Music, Politics and War in Croatia in the 1990s, An Introduction". U: Music, Politics and War: Views from Croatia, ur. Svanibor Pettan. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 9–28.
 52. POTKONJAK, Sanja, Tomislav PLETENAC. 2007. "Grad i ideologija: kultura zaborava na primjeru grada Siska". Studia ethnologica Croatica, 19/1:171–197.
 53. POVRZANOVIĆ, Maja. 1998. "Vrijeme stradanja i prostori pripadanja. Etnološko promišljanje identiteta u ratu". Dubrovnik, IX /1:118–140.
 54. POVRZANOVIĆ, Maja. 2000. "The Imposed and the Imagined as Encountered by Croatian War Ethnographers". Current Anthropology, 41/2:151–162.
 55. POVRZANOVIĆ FRYKMAN, Maja. 2002. "Violence and the Re-discovery of Place". Ethnologia Europaea, 32/2:69–88.
 56. RAPPAPORT, Joanne. 1990. The Politics of Memory. Cambridge: Cambridge University Press.
 57. RESIĆ, Sanimir, Barbara TÖRNQUIST-PLEWA, ur. 2002. The Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe. Lund: Nordic Academic Press.
 58. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja. 2000. Ulice moga grada. Beograd: Biblioteka XX vek.
 59. SAUNDERS, Nicholas, J. 2002. "Bodies of Metal, Shells of Memory: ‘Trench Art’ and the Great War Re-cycled". U: The Material Culture Reader, ur. Victor Buchli. Oxford: Berg Books.
 60. SENJKOVIĆ, Reana. 2002. Lica društva, likovi države. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 61. STEWART, Pamela J., Andrew STRATHERN, ur. 2003. Landscape, Memory and History: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
 62. SVENSSON, Birgita. 1995. "Lifetimes – Life History and Life Story. Biographies of Modern Swedish Intellectuals". Ethnologia Scandinavica, 25:25 – 42.
 63. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2008. "National Celebrations from an Outsider's Perspective". Tidsskrift for kulturforskning, 7: 39–54.
 64. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena, Krešimir BERMANEC, Mario KATIĆ, Tomislav, OROZ. 2009. "Koliko je Viški boj viški? Odnos otočana i fureštih pri izražavanju društvenoga sjećanja". U: Destinacije čežnje, lokacija samoće: Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka, ur. Ines Prica, Željka Jelavić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija) – Hrvatsko etnološko društvo, 141–160.
 65. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena, Kirsti Mathiesen HJEMDAHL. 2006. "'Jesi li jedna od nas?' S proslave Titova 112. rođendana". U: Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma, ur. Lada Čale Feldman i Ines Prica. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija), 241–267.
 66. TUMARKIN, Nina. 1997. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge – Massachusetts: Harvard University Press.
 67. TURNER, Victor. 1981. "Social Dramas and Stories about Them". U: On Narrative, ur. J. W. T. Mitchell. Chicago – London: University of Chicago Press.
 68. UGREŠIĆ, Dubravka. 1999. Kultura laži. Antipolitički eseji. Zagreb: Arkzin – Biblioteka Bastard.
 69. VAN DE PORT, Mattijs. 1998. Gypsies, Wars and Other Instances of the Wild: Cilivization and its Discontents in a Serbian Town. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 70. VELIKONJA, Mitja. 2009. Titostalgija – Študija nostalgije po Josipu Brozu. Ljubljana: Mirovni inštitut (zbirka Media Watch).
 71. VERDERY, Katherine. 1999. The Political Lives of Dead Bodies. New York: Columbia University Press.
 72. VUKUŠIĆ, Ana-Marija. 2005. "Suvremenost, tradicija i sjećanje: Sinjska alka". Narodna umjetnost, 42/2: 93–108.
 73. WATSON, Ruby S., ur. 1994. Memory, History and Opposition under State Socialism. Santa Fe – New Mexico: School of American Research Press.
 74. WOLFF, Larry. 1995. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford: Stanford University Press.
 75. WOOD, Nancy. 1999. Vectors of Memory. Legacies of Trauma in Postwar Europe. New York: Berg.
 76. ŽANIĆ, Ivo. 1998. Prevarena povijest. Guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990–1995. godine. Zagreb: Durieux.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar