Naziv
Filozofska antropologija - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
78254
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima iz područja filozofske antropologije. Uvođenje u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Razumijevanje pojmovnika filozofske antropologije, s posebnim naglaskom na problem otuđenja. Rasvjetljavanje mjesta filozofske antropologije u odnosu na idealizma i materijalizma. Analiza filozofijia Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa, s posebnim naglsakom na pitanja religioznog te društvenog otuđenja. Postavljanje pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Kratki pregled povijesti filozofske antropologije i njene različite interpretacije
 3. Feuerbachova materijalistička kritika idealizma, osobito Hegelove filozofije
 4. Odrđenje religijskog otuđenja po L. Feuerbachu
 5. Proces zamjene subjekta i predikta-atributa kao osnovni mehanizam otuđenja
 6. Odnos teologije i filozofije, teizma, panteizma i ateizma u djelu L. Feuerbacha
 7. Humanizam i ateizam u 19 stolječu
 8. Analiza ključnih dijelova "Načela filozofije budučnosti" L. Feuerbacha
 9. Analiza uz čitanje ključnih dijelova "Biti kršćanstva" L. Feuerbacha
 10. Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa
 11. Subjektivno otuđenje (samootuđenje) i/ili objektivno otuđenje
 12. Ekonomsko-društveno otuđenje (otuđeni rad)
 13. Otuđenje u suvremenom društvu (probelmi i manifestacije)
 14. Završno predavenje

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove filozofske antropologije i moguča bitno različta poimanja same filozofske antropologije
 2. Ilustrirati osnovne probleme moderne i suvremene filozofske antropologije
 3. Definirati i raščlaniti pojmove otuđenje, reifikaciju i fetišizam
 4. Identificirati i definirati moguće uzroke i procese otuđenja
 5. kritički prosuditi filozofijske antropološke probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. L. Feuerbach, Izbor iz djela, prev: Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956
 2. K. Marx, Rani Radovi, Zagreb, Naprijed (bilo koja godina izdanja) [samo dijelovi pod naslovom: EKONOMSKO — FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844; NJEMAČKA IDEOLOGIJA ]
 3. Hartmut R, Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late- modern Temporality, NSU Press, 2010.
 4. Godelier M., Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, [Predgovor prvom i drugom izdanju, str. 13-41; “Robna ekonomija, fetišizam, magija, i znanost u Marxovom Kapitalu”, str. 319-336, “Varljivi karakter društvenih odnosa” str.338-391]
 5. Pico della Mirandola: O dostojanstvu covjeka, u: Banić-Pajnić, E., (ur.), Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije, Zagreb, Školska knjiga, 1996, str. 207-237 [ili Pico della Mirandola, Govor o dostojanstvu čovjekovu, Nova stvarnost, Zagreb, 1998]
 6. Petrović G., Filozofija prakse, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986, “Drugi dio”, str. 81-173, [ tj. samo poglavlja pod naslovom: “Marksovo shvaćanje čovjeka”, “Čovjek kao ekonomska životinja”, i “Čovjek kao praksa”, “Čovjek i sloboda”, “Otuđenje i razotuđenje”].
Dopunska literatura
 1. I. Kant: Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje)
 2. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje)
 3. Engels F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Bigz, Beograd, 1976 (ili bilo koje izdanje) i Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 1107-1115, (ili bilo koje drugo izdanje) (ili bilo koje drugo izdanje).
 4. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.
 5. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988. [Prvi dio poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa); Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V – peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).
 6. S. Freud, Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).
 7. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo, Veselin Masleša, 1968.
 8. Montaigne, M. de, Eseji, Disput, Zagreb, 2007 (samo: O ljudožderima, knjiga I, str. 312-329; O kajanju, knjiga III, str. 27-50).
 9. L. Colletti, Ideologija i društvo, prevela Vera Frangeš, Zagreb, Školska knjiga, 1982
 10. A. Heller, Sistem potreba i društvo “udruženih proizvođača”, u „Marksizam u svetu“, Godina II, 1975, br. 11, str. 1-33. (dostupno online)
 11. E. Rothacker: Filozofska antropologija, Sarajevo,»Veselin Masleša«, 1985.
 12. F. Cerutti, (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.
 13. Freud S.,Totem i tabu, Stari Grad, Zagreb, 2000, (ili bilo koje drugo izdanje).
 14. Fromm E., Marksovo shvatanje čoveka, Grafos, Beograd 1979.
 15. Plessner H., Condicio humana: filozofijske rasprave o antropologici, NZ Globus, Zagreb, 1994.
 16. Burger, H., Filozofska antropologija, Naprijed, Zagreb, 1993.
 17. Ghelen, A., Čovjek, Veslelin Masleša, Sarajevo, 1974.
 18. Foucault, M., Znanje i moć, NZ Globus, Zagreb 2001.
 19. Rousseau, J.J., Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima,Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 20. Scheler, M., Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 38. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 44. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 47. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 48. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar