Naziv
Fonetika i fonologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77981
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnim pojmovnim i teorijsko-metodološkim aparatom iz područja fonetike i fonologije; praktično ovladavanje suvremenim srpskim standardnim jezikom na glasovnom (fonetskom) i pravopisnom nivou. Usvajanje ortoepske i ortografske norme suvremenog srpskog standardnog jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje studenata sa strukturom kolegija i literaturom.
 2. Pojam jezika. Pojam srpskog jezika. Pojam standardnog jezika – odnos standardnog jezika prema dijalektu. Pojam književnog jezika prema standardnom jeziku.
 3. Pravopis. Povijesni pregled jezične reforme Vuka Karadžića. Aktualni pravopis standardnog srpskog jezika. Fonološki i morfofonološki princip u aktuelnom pravopisu. Ostali pravopisni principi u jezicima (istorijski, ideografski princip).
 4. Osnovna pravopisna pravila. Pisanje velikog i malog početnog slova. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (složenice, polusloženice). Upotreba znakova interpukcije: tačke, dvotačke, više tačaka, tačke i zareza, upitnika, uzvičnika, zagrada, crte, crtice, znakova navoda. Pisanje skraćenica.
 5. Pravopisna pravila vezana za transkripciju stranih imena i riječi i uobličavanje riječi iz klasičnih jezika – analiza odgovarajućih primera. Interpunkcijsko segmentiranje iskaza i položaj enklitika.
 6. Osnovi fonološkog sistema standardnog srpskog jezika. Pojam fonema – pojam glasa/fona/alofona. Govorni aparat. Grafijski sistem standardnog srpskog jezika. Odnos – grafem: fonem. Pojam fonološkog pisma.
 7. Ćirilica (azbuka) i latinica (abeceda). Povijesni razvoj pisma, kratak pregled istorije i reforme ćirilice i latinice.
 8. Sistem distinktivnih obilježja srpskog jezika. Pojam distribucije fonema. Distribucija vokala i vokalskih skupina. Distribucija suglasnika i suglasničkih skupina.
 9. Glasovni sistem standardnog srpskog jezika: samoglasnici (vokali), suglasnici (konsonanti i sonanti). Vokalski sistem standardnog srpskog jezika: klasifikacije po horizontalnoj i vertikalnoj artikulaciji jezika. Vokalsko /r/ (pozicije).
 10. Klasifikacije suglasnika po načinu i mjestu izgovora (tvorbe). Status fonema /h/. Foneme /v/, /j/ i /f/ i fonema /dž/.
 11. Elementarni pojmovi o akcenatskom sistemu. Prozodijske osobine standardnog srpskog jezika. Akcent i nenaglašene dužine. Pravila o distribuciji akcenata. Proklitike i enklitike, akcenatska riječ. Rečenična intonacija.
 12. Glasovne alternacije. Fonološki uslovljene alternacije, alternacije zavisne od fonetskog konteksta (asimilacija suglasnika po zvučnosti, asimilacija suglasnika po mjestu tvorbe, uprošćavanje suglasničkih skupina).
 13. Glasovne alternacije. Morfološki (istorijski) uslovljene alternacije: palatalizacija, sibilarizacija, jotovanja, nepostojano [a], (alternacija [l] : [o], vokalske alternacije. Gramatičke kategorije u kojima se te alternacije ogledaju.
 14. Ortoepske i grafijske vrijednosti zamjena nekadašnjeg vokala jat. Slog i granica sloga.
 15. Dodatno objašnjavanje neke od tema za koju studenti pokažu poseban interes.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz područja opće lingvistike, fonetike i fonologije
 2. Opisati obilježja fonološkog sustava srpskog književnog jezika
 3. Objasniti i primijeniti pravopisna pravila srpskog književnog jezika
 4. Klasificirati i opisati obilježja elemenata glasovnog sustava srpskog književnog jezika
 5. Opisati i objasniti prozodijske osobine srpskog književnog jezika
 6. Prikazati, prepoznati i objasniti glasovne alternacije u srpskom književnom jeziku
 7. Ovladati ortoepskom normom srpskog književnog jezika
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i prezentacija seminarskih radova, domaće zadaće, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pešikan M., Jerković J., Pižurica M.: Pravopis srpskoga jezika. Matica srpska/ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad/ Beograd, 2010.
 2. Subotić, Lj. - Sredojević, D. - Bjelaković, I.: FONETIKA I FONOLOGIJA: ORTOEPSKA I ORTOGRAFSKA NORMA STANDARDNOG SRPSKOG JEZIKA. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012.
Dopunska literatura
 1. Piper, P. - Klajn, I.: Normativna gramatika srpskog jezika. Matica srpska. Novi Sad, 2013.
 2. Stanojčić, Ž. – Popović, Lj.: Gramatika srpskoga jezika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar