Naziv
Francuski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35939
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura. Produbljivanje znanja o morfologiji imenice, pridjeva, člana, zamjenica, te o analizi jednostavne rečenice. Morfologija i uvod u uporabu glagola, pasiva te upravnog i neupravnog govora.
Sadržaj
 1. Les noms composés; la place de l’adjectif
 2. Valeurs comparées des articles
 3. Le verbe; les temps du passé I.
 4. Les temps du passé II.
 5. Les temps du futur
 6. Le conditionnel; les phrases hypothétiques
 7. Le participe; l’infinitif; l’impératif
 8. Le subjonctif I.
 9. Le subjonctif II.
 10. La voix passive; l’analyse de la phrase simple III.
 11. Le discours indirect et l’interrogation indirecte
 12. Les pronoms personnels II.
 13. Les indéfinis II.
 14. Les pronoms relatifs composés
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i imenovati sve funkcije riječi u jednostavnoj rečenici
 2. uočiti i objasniti pravila tvorbe svih glagolskih vremena u francuskom jeziku
 3. samostalno primjenjivati morfološka pravila
 4. koristiti s prihvatljivom točnošću usvojene gramatičke oblike i jezične strukture
 5. uočiti i izraziti glavne ideje u složenijem tekstu
 6. ukratko navesti razloge i objašnjenja za svoja mišljenja, planove i radnje
 7. usporediti francuske i hrvatske kulturno-civilizacijske elemente
 8. sintetiziraTI bitno u različitim vrstama tekstova
 9. uspješno sudjelovati u grupnoj raspravi o bliskoj mu temi
 10. usavršiti ortografske kompetencije
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje struktura, pisanja čitanja te praćenje izvedbe, provjera razumijevanja) Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na tekstu) Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Rad studenata ocjenjuje se na temelju tri kolokvija ili pismenog ispita (testa), položenog diktata i usmenog ispita. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su redovno pohađali nastavu.

Obavezna literatura
 1. Delatour, Yvonne et al., Nouvelle grammaire du français - Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2006
 2. Caquineau-Gunduz, M.-P. et al: Les exercices de grammaire – Niveau B1, Paris, Hachette
Dopunska literatura
 1. Monnerie, Anne: Le français au présent, Didier Hatier, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar