Naziv
Francuski jezik 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124282
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
francuski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrsne razine poznavanja francuskog jezika. Ovladavanje standardnim i nestandardnim upotrebama jezika, nijansiranje izražavanja, razlikovanje funkcionalnih stilova, kontrastiranje struktura francuskog i hrvatskog jezika i uočavanje interferencijskih poteškoća; preformuliranje i sažimanje složenijih specijaliziranih tekstova, Samostalna izlaganja i diskusije na teme iz aktualnog života i različitih struka. Pisanje pisama, dopisa, prikaza, kreativno pisanje. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja i usavršavanja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Temps et modes ; Valeurs temporelles des modes et valeurs modales des temps / EXERCICES : Introduction
 2. GRAMMAIRE : Valeurs temporelles des modes et valeurs modales des temps (suite) / EXERCICES : Description littéraire
 3. GRAMMAIRE : Logique du récit : valeur des temps; Expression du passé dans le passé / EXERCICES : Description littéraire
 4. GRAMMAIRE : Concordance des temps à l’indicatif / EXERCICES : Expressions idiomatiques
 5. GRAMMAIRE : Concordance des temps au subjonctif / EXERCICES : Texte et slam
 6. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Une chanson
 7. GRAMMAIRE : Logique du discours : les articulateurs logiques / EXERCICES : Une chanson
 8. GRAMMAIRE : Les degrés d’appréciations (formules d’atténuation et de renforcement) / EXERCICES : La correspondance et la correspondance électronique
 9. GRAMMAIRE : Les degrés d’intensité (superlatifs, adverbes, préfixes et suffixes) / EXERCICES : La correspondance et la correspondance électronique
 10. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : La presse française et le numérique
 11. GRAMMAIRE : L`emphase : dislocation et extraction (procédés d`insistance ou de mise en relief des GN ou des GP / EXERCICES : La communication
 12. GRAMMAIRE : Dislocation et extraction (suite) / EXERCICES : Analyse d’une situation de communication
 13. GRAMMAIRE : Détachement des infinitifs et des complétives / EXERCICES : TEST
 14. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Extrait de film
 15. TEST

Ishodi učenja
 1. Student će moći razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno usavršavanje.
 2. Student će moći u okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati i objasniti razlike u glagolskim sustavima francuskog i hrvatskog jezika.
 3. Student će moći opisati, objasniti i primijeniti razlike u značenju pojedinih vremena u francuskom.
 4. Student će moći opisati, objasniti i primijeniti razlike u značenju glagolskih načina u francuskom.
 5. Student će moći logično povezati tekst i nijansirati izričaj.
 6. Student će moći opisati i objasniti dislokaciju dopuna u odnosu na glagol te objasniti razloge i načine dislokacije.
 7. Student će moći kontrastirati strukture francuskog i hrvatskog jezika i uočavati interferencijske poteškoće.
 8. Student će moći povezati i učinkovito koristiti stečena jezična znanja u komuniciranju sa stručnjacima i laicima.
 9. Student će moći povezati i koristiti stečena jezična znanja i vještine u strukturiranju vlastitog teksta.
 10. Student će moći zastupati vlastita mišljenja na tečnom i točnom i nijansiranom francuskom.
 11. Student će moći istraživati i interpretirati elemente francuske i frankofone kulture i civilizacije.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju i zadaćama. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. Exercices de français. Niveau supérieur. Zagreb : FF press. 2009.
 2. Damić Bohač, D. Difficultés de la langue française vues par les croatophones, Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb. 2018
 3. Wilmet, M., Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot. 1998
 4. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. 1999
 5. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb. 2016
 6. Le Goffic, P., Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur. 1994
 7. Grevisse, M. ; Goosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 8. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
Dopunska literatura
 1. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 2. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011
 3. Robert, J.-M., Chollet, I. Les verbes et leurs prépositions, CLE international. 2007
 4. Wilmet, M. (2007). Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck. 2007

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij