Naziv
Antropologija i putovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
132081
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je studente uputiti u relativno recentnu i obimnu znanstvenu produkciju koja se tiče putovanja te povezanosti antropološke teorije i prakse s putovanjem. Nadalje, cilj je upoznati studente s multidisciplinarnom terminologijom studija putovanja, putničkih praksi i putopisa. Cilj je i primijeniti stečena znanja u diskusijama pri susretu s primarnim tekstovima – putničkim i antropološkim zapisima ukorijenjenima u različitim paradigmama putovanja i teorije te kod svih sudionika kolegija osvijestiti prakse prisutne pri susretu s Drugim, važnost tog susreta u antropološkom znanstvenom i istraživačkom radu te način na koji se u kulturnoj antropologiji mijenjao odnos prema i reprezentacija Drugoga. Također, cilj je osviješćivanje i kritičko promatranje i analiza vlastitih i tuđih putničkih praksi.
Sadržaj
 1. konstituiranje kolegija; objašnjenje načina rada i studentskih obaveza (seminarski radovi, izlaganja, završni ispit); komentiranje popisa literature; ispunjavanje upitnika o očekivanjima i interesima studenata u kontekstu kolegija
 2. teorijsko određenje polja kulture putovanja
 3. povijesni pregled putničkih paradigmi
 4. modernistička putnička paradigma i njezine konceptualne veze s modernom antropologijom
 5. kritika konceptualnog polja kulture putovanja
 6. počeci modernih antropoloških istraživanja; konstituiranje terenskog istraživanja i putovanje
 7. kolonijalizam i antropologija
 8. kolonijalizam i putovanje
 9. putovanje i etnografsko istraživanje; od dalekoga prema bliskome
 10. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta I
 11. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta II
 12. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije I – Claude Lévi-Strauss: Tristes Tropiques
 13. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije II – Michel Leiris: L'Afrique Fantôme
 14. unutardsiciplinarno problematiziranje putovanja i njegovih epistemoloških implikacija – James Clifford
 15. sistematizacija gradiva, priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. - navesti i opisati najraširenije putničke prakse kroz povijest
 2. - izložiti povijest razvoja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji i analizirati važnost putovanja u njoj
 3. - analizirati ulogu putovanja u različitim disciplinarnim tradicijama etnologije i sociokulturne antropologije
 4. - identificirati povijesni kontekst konstituiranja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji, povezati ga s relevantnim putničkim praksama i kritički prosuditi ulogu kolonijalizma
 5. - navesti moguće paralele između etnografskog i putopisnog teksta i analizirati ih
 6. - analizirati odabrani putopisni tekst i kritički ga prosuditi
 7. - navesti moguće paralele između figura putopisca i etnologa/sociokulturnog antropologa s obzirom na putničku praksu i analizirati ih
 8. - razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 9. - samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 10. - analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 11. - analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 12. - kritički analizirati znanstvenu literaturu
 13. - samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 14. - identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 15. - samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. - upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
Metode podučavanja
predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata kumulativno se temelji na sudjelovanju na nastavi, pisanju seminarskih radova, reakcijskih tekstova i izlaganja te na završnom usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. CLIFFORD, James. 1997. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge i London: Harvard University Press
 2. DUDA, Dean. 2012. Kultura putovanja. Uvod u književnu iterologiju. Zagreb: Ljevak
 3. ELSNER, Jás i Joan-Pau Rubiés. 1999. ''Introduction''. U Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel. London: Reaktion Books, 1-57.
 4. PRATT, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London i New York: Routledge, 1-111
 5. RUBIÉS, Joan-Pau. 2002. ''Travel writing and ethnography''. U The Cambridge Companion to Travel Writing. Peter Hulme i Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 242-261
Dopunska literatura
 1. ASAD, Talal, ur. 1973. Anthropology and the Colonial Encounter. New York: Humanities Press.
 2. AUGÉ, Marc. 2001. Nemjesta. Uvod u moguću antropologiju supermoderniteta. Karlovac: Društvo arhitekata, građevinara i geodeta.
 3. BLANTON, Casey. 2002. (1995). Travel Writing. The Self and the World. New York i London: Routledge
 4. BORM, Jan. 2000. „In-betweeners? On the travel book and ethnographies“. Studies in travel writing, 4/1:68-105.
 5. BROTTON, Jerry. 1997. Trading Territories. Mapping the Early Modern World. London: Reaktion Books.
 6. BUZARD, James. 1993. The Beaten Track. European Tourism, Literature, and the ways to Culture, 1800-1918. Oxford: Clarendon Press.
 7. CAMPBELL, Mary B. 1991. (1988). The Witness and the Other World: Exotic European Travel Writing, 400-1600. Ithaca: Cornell University Press.
 8. CLIFFORD, James i George MARCUS. 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 9. COSGROVE, Denis. 2001. Apollo's Eye. A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination. Baltimore i London: The Johns Hopkins University Press.
 10. COSGROVE, Denis. 2008. Geography and Vision. Seeing, Imagining and Representing the World. London, New York: I.B. Tauris.
 11. DUDA, Dean. 1998. Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr. Zagreb: Matica hrvatska.
 12. FABIAN, Johannes. 2002: Time and the Other. How Anthropology Makes its Object, 2. izdanje, New York: Columbia University Press.
 13. GREENBLAT, Stephen. 1991. Marvelous Possessions. The Wonder of the New World. Chicago: University of Chicago Press.
 14. GREENBLATT, Stephen. 1993. New World Encounters (Representations Books 6). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 15. HARRISON, Faye V. 1991. Decolonizing Anthropology. Moving Further Toward an Anthropology for Liberation. Washington DC: Association of Black Anthropologists, American Anthropological Association
 16. HULME, Peter. 1986. Colonial Encounters. Europe and the Native Caribbean, 1492-1797. London: Methuen.
 17. HULME, Peter i Russell McDougall (ur.). 2007. Writing, Travel and Empire. In the Margins of Anthropology. London: I.B. Tauris.
 18. HULME, Peter i Tim Youngs, ur. 2002. The Cambridge Companion to Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. JACKSON, Peter. 2003. (1989). Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography. London i New York: Routledge.
 20. KUEHN, Julia i Paul Smethurst, ur. 2009. Travel Writing, Form and Empire. The Poetics and Politics of Mobility. London i New York: Routledge
 21. KUKLICK, Henrika. 1993. The Savage Within. The Social History of British Anthropology, 1885-1945. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. LEPORE, Jill. 2002. Encounters in the New World. A History in Documents. New York, Oxford: Oxford University Press.
 23. LÉVI-STRAUSS, Claude. 1992/1955. Tristes Tropiques. New York, London: Penguin.
 24. RAAFLAUB, Kurt A. i Richard J. A. Talbert (ur.). 2010. Geography and Ethnography. Perceptions of the World in Pre-Modern Societies. Chichester: Wiley-Blackwell.
 25. REGARD, Frederic (ur.). 2009. British Narratives of Exploration: Case Studies of the Self and Other. London: Pickering and Chatto.
 26. ROJEK, Chris i John Urry. 1997. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London i New York: Routledge.
 27. ROBERSON, Susan L. 2001. Defining Travel: Diverse Visions. Jackson: University of Mississippi.
 28. ROBERTSON, George, Melinda Mash, Lisa Tickner, Jon Bird, Barry Curtis i Tim Putnam, ur. 2005. Travellers' Tales. Narratives of Home and Displacement. London i New York: Routledge.
 29. RUBIÉS, Joan-Pau. 2004 (2000). Travel and Ethnology in the Renaissance. South India Through European Eyes, 1250-1625. Cambridge: Cambridge University Press.
 30. SAID, Edward. 2003 (1979): Orientalism. London: Penguin
 31. STAGL, Justin. 1995. A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800. Chur: Harwood Academic Publishers.
 32. THOMAS, Nicholas. 1994. Colonialism's Culture. Anthropology, Travel and Government. Princeton: Princeton University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar