Naziv
Francuski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117523
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
francuski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrlo visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, interferencija među jezicima, uočavanja i otklanjanja pogrešaka. Razvijanje vještina samostalnog učenja i usavršavanja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Expression du temps / EXERCICES : Introduction au cours
 2. GRAMMAIRE : Expression du but / EXERCICES : La parole
 3. GRAMMAIRE : Expression de la cause / EXERCICES : Humour et langage familier
 4. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence / EXERCICES : Registres de langue
 5. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence (suite) / EXERCICES : Argot
 6. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Argot
 7. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession / EXERCICES : Les difficultés de la langue française, l'écriture
 8. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession (suite) / EXERCICES : La rédaction, les écueils de l'écriture
 9. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition / EXERCICES : Médias : extrait d'un journal télévisé
 10. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition (suite) / EXERCICES : TEST
 11. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison / EXERCICES : Argumentation
 12. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison (suite) / EXERCICES : La banlieue et l'argot
 13. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : TEST
 14. GRAMMAIRE : Constructions participiales et constructions infinitives / EXERCICES : Activités lexicales

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati, objasniti i primijeniti različita jezična sredstva koja se u francuskom jeziku koriste za izricanje okolnosti.
 2. Student će moći procijeniti u kojem kontekstu i ovisno o kojem funkcionalnom stilu je bolje uporabiti zavisnu rečenicu ili pojedinu konstrukciju.
 3. Student će moći povezati i učiniti operativnim znanja o francuskom jeziku.
 4. Student će moći povezati i usporediti strukture u francuskom jeziku sa strukturama u hrvatskom ili drugim jezicima.
 5. Student će moći prepoznati interferencije u svom izričaju.
 6. Student će moći uočiti pogreške i razviti mehanizme njihovog uklanjanja.
 7. Student će se moći učinkovito korisititi funkcionalnim stilovima i svim oblicima komunikacije na francuskom jeziku.
 8. Student će moći zastupati svoje stavove o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama.
 9. Student će se moći usavršavati zahvaljujući stečenim vještinama učenja i prepoznavanja poteškoća.
 10. Student će moći konkurirati na tržištu rada
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. Exercices de français. Niveau supérieur. Zagreb : FF press. 2009.
 2. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
 3. Grevisse, M. ; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 4. Le Goffic, P. Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur. 1994.
 5. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb. 2016.
 6. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. 1999.
 7. Wilmet, M. Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck. 2007.
 8. Wilmet, M., (1998). Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot. 1998.
Dopunska literatura
 1. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 2. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij