Naziv
Genetika ponašanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131602
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima iz genetike ponašanja, kao i s istraživanjima o genetskom i okolinskom doprinosu razvoju ponašajnih karakteristika, u prvom redu u području inteligencije, psihologije ličnosti i psihopatologije. Pored toga, cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno praćenje literature u tom području.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, obaveza i rokova.
 2. Uvod u područje genetike ponašanja.
 3. Prikaz Mendelovih zakona nasljeđivanja.
 4. Upoznavanje s postavkama Teorije kvantitativne genetike.
 5. Metode istraživanja u području genetike ponašanja (istraživanja blizanaca, porodična istraživanja, istraživanja usvajanja).
 6. Okolinski doprinosi individualnim razlikama iz perspektive genetike ponašanja.
 7. Uvod u osnovne postavke strukturalnog modeliranja iz perspektive genetike ponašanja.
 8. Individualne razlike u kogniciji iz perspektive genetike ponašanja.
 9. Individualne razlike u ličnosti iz perspektive genetike ponašanja.
 10. Individualne razlike u psihopatologiji iz perspektive genetike ponašanja.
 11. Individualne razlike u taktikama manipulacije iz perspektive genetike ponašanja.
 12. Individualne razlike u subjektivnoj dobrobiti iz perspektive genetike ponašanja.
 13. Upoznavanje s jednim znanstveno-istraživačkim radom iz područja genetike ponašnja (čitanje, interpretacija, rasprava).
 14. Upoznavanje s jednim znanstveno-istraživačkim radom iz područja genetike ponašnja (čitanje, interpretacija, rasprava).
 15. Evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će znati odgovorno i konstruktivno surađivati u timskom odlučivanju i djelovanju.
 2. Nakon učenja student će znati kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
 3. Nakon učenja student će znati nabrojati različite metode u području genetike ponašanja.
 4. Nakon učenja student će znati opisati, objasniti i usporediti različite metode istraživanja u području genetike ponašanja.
 5. Nakon učenja student će znati analizirati metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja genetike ponašanja.
 6. Nakon učenja student će znati analizirati relevantne karakteristike pojedinaca i grupa prikladnim psihologijskim metodama u području genetike ponašanja.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mješovito e-učenje, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se dolazak studenata na sve termine seminara. Ukoliko student iz opravdanog razloga propusti termin seminara, samostalno piše i u zadanom roku predaje seminarski rad nadoknade, koji se bavi temom obrađenom na propuštenom terminu nastave. Svaki student obavezan je u toku semestra aktivno sudjelovati u seminarskim zadacima na odabranu temu. Prisustvovanje seminarima i aktivnost na nastavi su preduvjet za stjecanje prava izlaska na završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G.E., & McGuffin, P. (2008). Behavioral genetics (5th ed.). New York: Worth Publishers.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar