Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117770
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na slavenske kao strane jezike; opisati temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; identificirati osnovne procese poučavanja slavenskih kao stranih jezika i koristiti odgovarajuće strategije poučavanja
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program. Teorija nastave jezika kao disciplina
 2. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika
 3. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 1 . Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 2
 4. Razvoj nastave stranih jezika u okviru lingvističkih i psiholingvističkih modela 70-ih god. 20. stoljeća. Pristup, metoda, tehnika rada u nastavi stranih jezika
 5. Principi glotodidaktike. Ciljevi i zadaće nastave stranih jezika s naglaskom na slavenske kao strane jezike
 6. Učenje i poučavanje slavenskih kao stranih jezika. Suvremeni pristup poučavanja stranih jezika s naglaskom na slavenske
 7. Nastavni plan i program jednog slavenskog jezika; analiza potreba. Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika
 8. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika. Upravljanje razredom
 9. Poučavanje jezičnih vještina 1. Poučavanje jezičnih vještina 2
 10. Komunikacijska kompetencija. ZEROJ
 11. Samostalnost u učenju. Ocjenjivanje i samoocjenjivanje
 12. Jezični portfolio. Jezični materijali
 13. Strategije učenja i poučavanja slavenskih jezika kao stranih. Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja
 14. Međujezik i analiza pogrešaka. Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja
 15. Jezik za posebne potrebe. Metodologija istraživačkog rada u nastavi stranih jezika

Ishodi učenja
 1. objasniti glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 2. definirati pojam komunikacijske jezične kompetencije
 3. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
 4. interpretirati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala s naglaskom na slavenske jezike
 5. analizirati nastavne materijale u nastavi stranog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 6. objasniti proces poučavanja jezičnih vještina
 7. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 8. pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave jednog od slavenskih kao stranih jezika
 9. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na stranom jeziku i opisati sadržaj drugima
 10. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
Metode podučavanja
Koristit će se metode razgovora, čitanja i izlaganja stručne literature, pisanja kratkih seminarskih radova; studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga
 2. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine
 3. Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Časopis Strani jezici (odabrani članci)

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij