Naziv
Antropologija sporta
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117953
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U ovomu se kolegiju sport razmatra iz antropološke perspektive, što znači da se njegova kulturna osobitost i značenje razmatraju u svezi s drugim kulturnim aspektima: društvom, politikom, ekonomijom, ideologijom, identitetom itd. Nakon uvodnoga dijela u kojemu će se postaviti teorijsko-metodološka osnova kolegija u sljedećim će se jedinicama kroz konkretne slučajeve, uglavnom vezano uz nogomet, razmatrati aktualna pitanja suvremene antropologije: globalizacija, identitet, socijalizacijski obraci, društvena i kulturna tranzicija, festivalizacija, tjelesnost, informatizacija, komercijalizacija itd.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Sport i antropologija. Značenje sporta: kulturni pristup
 3. Antropologija sporta: Teorije i metode. Pretpovijest i rana povijest sporta
 4. Sport i kultura: Evolutivne perspektive. Primjena antropologije u istraživanjima sporta
 5. Dirkemovski elementi u istraživanjima sporta: integracija. Veberovski trendovi: racionalizacija. Marksizam: ideologija.
 6. Kulturalni studiji: hegemonija. Rasa i etnicitet u sportu. Rodni identiteti i sport.
 7. Tijelo u sportu: disciplina i zadovoljstvo. Sportski prostori: topofilija. Elias: konfiguracije.
 8. Bourdieu: simboličko nasilje i borba. Postmodernost u sportu. Globalizacija i sport.
 9. Seminarski rad
 10. Seminarski rad
 11. Seminarski rad
 12. Seminarski rad
 13. Seminarski rad
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Ishodi učenja
 1. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 2. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 3. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 4. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 5. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 6. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 7. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 8. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 9. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 10. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 11. obrazložiti mogućnosti suvremenih antropoloških istraživanja sporta
 12. identificirati mjesta društvene primjene spoznaje antropologije sporta
 13. osmišljavanje modela uporabe antropologije za rješavanje problema netolerancije u sportu
Metode podučavanja
U osnovi predavanja, seminar i istraživački rad. Etnografsko istraživanje bit će podloga za seminarski rad, koji će se predstaviti kolegama i koji će se tijekom cijeloga semestra dorađivati na seminaru dijelom organiziranom kao radionica. U komentiranje seminarskih radova i drugih izlaganja uključivat će se svi nazočni studenti.
Metode ocjenjivanja
Završni pismeni ili usmeni ispit 50 % Seminarski rad i predavanje 50 % Uzet će se i obzir aktivnost na nastavi (dolasci, sudjelovanje u raspravama, prinosi temama i sl.)

Obavezna literatura
 1. Blanchard, K.: The Anthropology of Sport: An Introduction, Bergin & Garvey, 1995. (izabrana poglavlja)
 2. Giulianotti R., Sport. A Critical Sociology, Polity, 2005.
Dopunska literatura
 1. Sharon Mazer, Professional Wrestling: Sport and Spectacle. University of Mississippi, 1998
 2. Michael A. Messner, Taking the Field: Women, Men, and Sports. University of Minnesota Press, 2002
 3. H. G. Bissinger, Friday Night Lights. De Capo Press, 2000
 4. Todd W. Crosset, Outsiders In The Clubhouse: The World Of Women's Professional Golf . Albany: SUNY Press, 1995
 5. Wacquant, L. (2004). Body & Soul: Notebooks of an apprentice boxer. Oxford: Oxford University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar