Naziv
Historija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52497
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s razvojem srpskog književnog jezika od početka pismenosti do danas, osposobljavanje za analizu izvornih tekstova i kritičko čitanje literature. U kolegiju će se obrađivati društveno-historijski i sociolingvistički kontekst razvoja jezika, njegove fonetske, gramatičke i leksičke karakteristike, najznačajniji predstavnici pojedinih perioda i njihova djela. U okviru seminara predviđeno je čitanje i analiziranje izvornih tekstova, a studenti će imati obavezu napisati kraći seminarski rad.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje s kolegijem, ispitnom literaturom i obavezama. Predmet proučavanja historije srpskog jezika. Izvori za proučavanje historije jezika.
 2. Historijska/dijakronijska lingvistika: predmet bavljenja; teorijski, metodološki i pojmovni aparat
 3. Temeljni (socio)lingvistički pojmovi: književni jezik, standardizacija jezika
 4. Periodizacija razvoja srpskog književnog jezika
 5. Opismenjavanje Slavena. Prva slavenska pisma – pitanje prvenstva. Praslavenski, staroslavenski jezik i njegova srpska redakcija. Pismenost u srednjem vijeku.
 6. Pismenost nakon Velike seobe. Ruski utjecaji. Ruskoslavenski jezik i njegove karakteristike. Čitanje i analiza tekstova.
 7. Druga polovica 19. stoljeća. Jezični pluralizam. Dositej Obradović i dositejevski jezik.
 8. Azbučna reforma Save Mrkalja
 9. Čitanje i analiza ruskoslavenskih i slavenosrpskih tekstova Vuk Karadžić. Prekid sa staroslavenskom tradicijom. Afirmacija narodnog jezika. Karadžićevi filološki doprinosi.
 10. Vuk Karadžić. Prekid sa staroslavenskom tradicijom. Afirmacija narodnog jezika. Karadžićevi filološki doprinosi.
 11. 19. stoljeće: čitanje i analiza tekstova
 12. Sudbina Vukove reforme. Beogradski stil. Analiza tekstova.
 13. Srpsko-hrvatski jezični odnosi u 19. i 20. stoljeću
 14. Izlaganja studentskih seminaskih radova
 15. Ponavljanje gradiva obrađenog na kolegiju

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne (socio) lingvističke pojmove
 2. Objasniti predmet bavljenja historijske lingvistike, njezine metode i njezino mjesto među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Opisati i objasniti periodizaciju razvoja srpskog knjiženog jezika kroz povijest
 4. Opisati pojedine faze razvoja srpskog knjiženog jezika kroz povijest, objasniti njihova obilježja i poznavati njihove glavne predstavike
 5. Čitati i analizirati izvorne tekstove iz pojedinih razvojnih faza srpskog književnog jezika
 6. Kritički čitati i tumačiti literaturu o jezičnopovijesnoj problematici
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad
 2. Jovanović, Miroslav: Jezik i društvena istorija, Stubovi kulture, Beograd, 2002. (str. 5-115)
 3. Milanović, Aleksandar, Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
 4. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008. (izabrana poglavlja)
 5. Radovanović, Milorad: Sociolingvistika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci ; Novi Sad, 2003 . (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Lompar, M. – Nestorović, Z.: Srpska književnost 18. i 19. veka, Narodna knjiga, Beograd, 2006. (1. knjiga)
 2. Lompar, M. – Nestorović, Z.: Srpska književnost 18. i 19. veka, Čigoja štampa, Beograd, 2009. (2. knjiga)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar