Naziv
Informacijska struktura rečenice
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170301
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
1. Objasniti i kritički vrednovati različite pristupe informacijskoj strukturi rečenice 2. Primijeniti suvremene eksperimentalne psiholingvističke metode na istraživački problem vezan uz informacijsku strukturu 3. Procijeniti stupnjevitost podataka i/ili stupnjevitosti gramatičnosti rečeničnih struktura 4. Integrirati znanja stečena u kolegijima iz semantike i morfosintakse s ciljem potpunijega opisa rečeničnoga ustrojstva. 5. Stručno i argumentirano sudjelovati u raspravama o suvremenim psiholingvističkim pristupima jeziku.
Sadržaj
 1. Teorijski pristupi informacijskoj strukturi
 2. Uvod u metodologiju psiholingvističkih istraživanja
 3. Izrada istraživačkog plana (lingvistički problem, metode, provedba)
 4. Provedba istraživanja
 5. Analiza rezultata u skladu s odabranim teorijskim pristupom
 6. Javno izlaganje rezultata istraživanja/pisanje istraživačkog znanstvenog rada

Ishodi učenja
 1. Kritički pristup različitim teorijskim polazištima u okviru kojih se obrađuje informacijska struktura rečenice.
 2. Osposobljenost za uočavanje i analizu nužnih uvjeta i ograničenja rečenične strukture u jezicima koje studenti studiraju, kako fonološkima, tako i sintaktičkima
 3. Osposobljenost za provođenje kontroliranih psiholingvističkih eksperimenata s jasno postavljenim hipotezama i ciljevima
Metode podučavanja
Frontalna metoda na uvodnim satima, raspravljačka i dijaloška metoda kasnije. Rad u skupinama. Eksperimentalna metoda.
Metode ocjenjivanja
U kolegiju se ocjenjuje sposobnost za kritičko čitanje znanstvene literature i samostalni (vođeni) istraživački rad (prezentacija i/ili seminarski rad).

Obavezna literatura
 1. Féry, Caroline i Ishihara Shinichiro (ur.) (2016) The Oxford Handbook of Information Structure. Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 2. Jackendoff, Ray (2002, 2009) Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 3. Lambrecht, Knud (1994) Information Structure and Sentence form. Topic, focus, and the mental representations of discourse referents. Cambridge University Press.
 4. Selkirk, Elisabeth (2001) «The syntax-phonology interface.» International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, eds. N.J. Smelser and Paul B. Baltes, 15407-15412. Oxford: Pergamon.
Dopunska literatura
 1. Arnold, Jennifer E. «Marking salience: The similarity of topic and focus» (unpublished article)
 2. Butler, Christopher S. (2005) «Focusing on focus: A comparison of Functional Grammar, Role and Reference Grammar and Systemic Functional Grammar.» Language Sciences 27 (2005) 585-618.
 3. Pereltsvaig, Asya (2004) «Topic and Focus as Linear Notions: Evidence from Italian and Russian.» Lingua 114 (2004). 324-344.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar