Naziv
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118219
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Poznavanje sociokulturne i jezične povijesti istočne obale Jadrana i njoj gravitirajućih area, područja susreta Romanije i Slavije, bogatoga jezičnim i kulturnim naslojavanjima.
Sadržaj
 1. Istočna obala Jadrana do propasti Zapadnoga rimskog carstva; etnički i jezični kontakti.
 2. Srednji vijek: političke i privredne prilike. Demografska kretanja. Veze s Italijom
 3. Kultura i pismenost. Jezična stratifikacija. Dalmatski.
 4. Mletačka uprava u Istri i Dalmaciji. Migracije, akulturacije, asimilacije.
 5. Mletački kao lingua franca.
 6. Odjeci humanizma. Pučka i elitna kultura. Književno stvaralaštvo.
 7. U ozračju prosvjetiteljstva.
 8. Dubrovačka republika između uspona i pada.
 9. Jezične i kulturne prilike.
 10. Francuska uprava. Istočna obala Jadrana u sastavu Habsburškoga carstva. Jezični i kulturni integracijski i dezintegracijski procesi.
 11. Periodika, književnost, tiskarstvo. Školstvo i jezična politika.
 12. Političke i društvene promjene u XX. stoljeću.
 13. Jezici i kulture: između hegemonizacije i ravnopravnosti.
 14. Istočna obala Jadrana u svjedočanstvima putopisaca.
 15. Jezici u kontaktu na Istočnoj obali Jadrana: adaptacija i prebacivanje kodova; zaključne napomene.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti etničke skupine i upravno-političke formacije tvorevine državne tvorevine na istočnoj obali Jadrana od antičkih vremena do današnjeg doba.
 2. Navesti jezike u kontaktu na tom prostoru.
 3. Analizirati njihov suodnos s dijakronijskog, dijastratijskog, dijafazijskog i dijamezijskog stajališta.
 4. Uočiti utjecaj povijesno-političkih, ekonomskih i demografskih prilika na doticaje među jezicima i širenje kulturnog utjecaja.
 5. Uočiti razlike i specifičnosti pojedinih teritorijalnih i upravno-političkih jedinica.
 6. Prepoznati ulogu školstva u afirmaciji jezika i pripadnog kulturnog sustava.
 7. Navesti kasnoantičke i srednjovjekovne pisane spomenike i književne tekstove od XV. stoljeća nadalje.
 8. Analizirati pojave bilingvizma i diglosije.
 9. Prepoznati različite oblike i stupnjeve interferencije u tekstovnom materijalu.
 10. Identificirati i istražiti elemente civilizacije i kulture te kulturnog i jezičnog utjecaja na zapadnoj i istočnoj obali jadrana.
 11. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
Metode podučavanja
Predavanja, power point prezentacija, prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i ispit.

Obavezna literatura
 1. Lelija Sočanac, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri, Zagreb, Globus, 2004.
 2. Smiljka Malinar, Hrvatski i talijanski na istočnoj obali Jadrana, u Hodočasnici, pjesnici, hvastavci, Zagreb, Konzor, 2008.
 3. Žarko Muljačić, Das Dalmatische, Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 2000.
 4. Alberto Fortis, Put po Dalmaciji, Zagreb, Globus, 1984.
Dopunska literatura
 1. Matteo Giulio Bartoli, Das Dalmatische, Wien, Alfred Hödler, 1906; Il Dalmatico, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 2000.
 2. Jasna Gačić, Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru, Čakavska rič, 1-2/1979.
 3. Maslina Ljubičić, O hrvatskoj jezičnoj komponenti u Miottovu Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Folia onomastica croatica, 3/1994.
 4. Ljerka Šimunković, Mletački dvojezični proglasi u Dalmaciji u 18. stoljeću, 1996, Split, Književni krug.
 5. Hermann Bahr, Dalmatinsko putovanje, Zagreb, GZH, 1991.
 6. Smiljka Malinar, Opis Dubrovnika u izvješćima talijanskih putnika petnaestoga i šesnaestoga stoljeća, u Hodočasnici, pjesnici, hvastavci, Zagreb, Konzor, 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar